O klastru

Stručně o ETIK Energeticko-technický inovační klastr byl založen jako občanské sdružení v prosinci 2013 pěti zakládajícími členy. V roce 2014 byl v důsledku nabytí platnosti nového občanského zákoníkuklastr přetransformován na spolek, který na začátku roku 2015 dosáhl počtu 15 členů. Mezi hlavní cíle klastru patří zejména vytvořit dostatečně širokou kvalitní členskou základnu pokrývající maximum logicky navazujících oborů, sdílení výrobního a rozvojového potenciálu mezi svými členy, propagace společných zájmů a realizace společných projektů.   Průvodce klastrem Orgány klastru Valná hromada Výkonná rada Dozorčí rada Valná hromada Valná hromada je nejvyšším orgánem klastru a je svolávána výkonnou radou nejméně jednou za kalendářní rok. Valné hromady jsou oprávněni účastnit se kromě členů klastru také statutární orgány, členové výkonné rady, členové dozorčí rady a výkonný ředitel. Výkonná rada Výkonná rada je výkonný a statutární orgán klastru a řídí prostřednictvím výkonného ředitele činnost klastru. Výkonná rada má 6 členů. Výkon funkce člena výkonné rady je nezastupitelný. Dozorčí rada Dozorčí rada je kontrolním orgánem klastru. Má tři členy, které volí valná hromada na dobu tří let. Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný. Výkonný ředitel Výkonného ředitele volí valná hromada klastru. Výkonný ředitel je členem výkonné rady. Výkonný ředitel plní úkoly svěřené výkonnou radou, uskutečňuje a zajišťuje běžné administrativně-technické vedení klastru.   Poslání klastru Posláním klastru je zejména: vytvářet podmínky pro maximální využití synergií výrobního a rozvojového potenciálu v technických odvětvích, zvyšování energetické účinnosti, oblasti informačních a komunikačních technologií, oblasti ochrany životního prostředí a v návazných oborech podporovat inovační procesy, výzkum a rozvoj činností provozovaných svými členy podporovat komunikaci mezi podnikatelskými, veřejnoprávními, samosprávnými a neziskovými organizacemi, které mají o spolupráci s klastrem zájem nabízet poradenské služby svým členům, pořádat semináře zaměřené na problematiku související s technickými odvětvími, energetickým průmyslem, oblastí informačních a komunikačních technologií, oblastí ochrany životního prostředí a dalšími přidruženými obory Cíle klastru zvyšování konkurenceschopnosti svých členů realizací společných projektů vytvoření zázemí pro společnou nabídku a propagaci služeb a produktů členů klastru zvyšování odborné úrovně členů klastru podnítit spolupráci členů s vědeckovýzkumnými institucemi podpořit přenos znalostí a informací v daných oblastech činností mezi členy vybudování kvalitní členské základny poskytovat svým členům kvalitní poradenské služby v oblasti získávání podpory výzkumu, inovací a dalších aktivit