Zápis z mimořádné valné hromady ze dne 31.10.2019

ZÁPIS z jednání mimořádné Valné hromady Energeticko-technického inovačního klastru, z.s., které se uskutečnilo dne 31. října 2019 od 15.30 hodin v zasedací místnosti ETIK, Smilova 705, 530 02 Pardubice. Přítomno 14 členů ETIK z celkového počtu 26  Přítomno 53,8 % členů ETIK Mimořádná Valná hromada je usnášeníschopná (nadpoloviční většina) Seznámení s programem jednání valné hromady: Úvod – seznámení s programem  mimořádné Valné hromady  Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů Zahajovací příspěvek předsedkyně výkonné rady – finanční plán ETIKU Zpráva o realizaci projektů z OP PIK včetně konferencí v Pardubicích a v Aspernu Schválení nových projektů z OP PIK – VI. klastrové výzvy Úprava stanov Přijetí nových členů klastru Závěr HLASOVÁNÍ Program byl schválen 14 hlasy členů ETIK (prostá většina přítomných členů) Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů Výkonná rada navrhuje na mimořádné valné hromadě: zapisovatele: Ivan Hudeček ověřovatele zápisu: František Janeba, Josef Šváb osobu pověřenou sčítáním hlasů: Petra Polanská Zahajovací příspěvek předsedkyně správní rady ETIK Ludmily Navrátilové - činnost ETIKU a jeho finanční plán na následující období  Usnesení: Valná hromada bere na vědomí finanční plán na rok 2019 Zpráva o realizaci projektů z OP PIK včetně konferencí v Pardubicích a v Aspernu      Ing. Josef Šváb, Mgr. Ivan Hudeček Rozvoj klastrových aktivit a procesů v inovativních oblastech Smart regions a dalších příbuzných odvětvích – aktuální stav K 31.10. 2019  bylo v projektu: nastavena komunikace s API, spojeny první dvě etapy projektu v jednu, udělána a schválena změna místa realizace a čerpání rozpočtu zadány práce na marketingu: Marketingová strategie Webové stránky Propagační materiály Analýza rozvoje příležitostí Intranet Grafický manuál S NCA stanoven obsah v etapě Školení v oblastech klastrové problematiky, termín zahájení 25.11. 2019 s cílem získání bronzové známky klastrové excelence Uskutečnila se 2 školení v etapě Rozvojová školení zaměstnanců Připravena Konference v Pardubicích Energeticky úsporná obec – Chytrá ulice 7.11. 2019 Připraveny 3 workshopy v rámci konference  Rozvoj meziklastrové spolupráce v oblasti udržitelných a inovativních technologií a energetických úspor - aktuální stav K 31.10. 2019  bylo v projektu: nastavena komunikace s API, spojeny první dvě etapy projektu v jednu, udělána a schválena změna místa realizace a čerpání rozpočtu zadány práce na marketingu: Mezinárodní newsletter Jazyková mutace webových stránek Překlady vybraných projektových analýz, studií a propagačních předmětů Pořízení databáze kontaktů na mezinárodní úrovni Mezinárodní propagační materiály Připravena Konference ve Vídni (městská část Aspern - Seestadt) Inovativní město, obec = příležitost pro každého dne 14.11. 2019 Usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu o realizaci projektů z OP PIK Rozvoj klastrových aktivit a procesů v inovativních oblastech Smart regions a dalších příbuzných odvětvích CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_149/0011836 a Rozvoj meziklastrové spolupráce v oblasti udržitelných a inovativních technologií a energetických úspor CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_150/0011837. Schválení nových projektů z OP PIK – VI. klastrové výzvy     Představení projektů ROZVOJ II, INTERNACIONALIZACE II a Výzkum II - Ing. Josef Šváb Josef Šváb seznámil přítomné s Projekty  v VI. Klastrové výzvě ---podány předběžné žádosti Rozvoj meziklastrové spolupráce v oblasti udržitelných a inovativních technologií a energetických úspor II  Doba realizace: 1.1. 2021 – 31.12. 2022 Rozpočet: 4 mil. Kč / 50 % spolufinancování/ Budou realizovány aktivity aplikované v internacionalizační strategii a v souladu se závěry z realizace předchozího projektu Rozvoj meziklastrové spolupráce v oblasti udržitelných a inovativních technologií a energetických úspor CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_150/0011837. Náplní projektu je rozvoj mezinárodní meziklastrové spolupráce v oblasti udržitelných a  inovativních technologií a energetických úspor s okolními  sousedními zeměmi a navázání spolupráce se státy a organizacemi z asijského kontinentu. Rozvoj klastrových aktivit a procesů v inovativních oblastech Smart regions a dalších příbuzných odvětvích II Doba realizace: 1.1. 2021 – 31.12. 2022 Rozpočet: 4 mil. Kč / 50 % spolufinancování/ Náplní projektu je další rozvoj klastrových aktivit a procesů v inovativních oblastech Smart regions a dalších příbuzných odvětvích se zaměřením zavádění inovačních technologií a výsledků VaV do praxe (aplikovaný výzkum), sdílení informací v oblasti chytrých řešení v různých oblastech /úspory energii, ochrany vod, odpadové hospodářství, zelené střechy apod./. Projekt navazuje na závěry a doporučení předchozího projektu ve IV. klastrové výzvě. ETIK - kolektivní výzkum v oblasti chytrých řešení pro regiony, města a obce Doba realizace: 1.1. 2021 – 31.12. 2022 Rozpočet: 19,5 mil. Kč / 30 % spolufinancování/ Žadatel předkládá 3 podprojekty se zaměřením na výzkum v oblasti chytrých a inovativních řešení, které zapadá do konceptu First Effective Smart City. Zaměření jednotlivých podprojektů - SMART City se zaměřením na inovativní řešení energeticky a odpadně ostrovních systémů bydlení s postupnou transformací obce na soběstačný region v rámci energetiky, vodohospodářství a odpadů - Chytrá řešení v oblasti Biodynamického veřejného osvětlení - Využití odpadových sutí v rámci Cirkulární ekonomiky Diskuse: Zástupce KS NS MAS PK připomněl podmínku, že realizovat projekty s využitím finančních prostředků z jiných projektů není možné. HLASOVÁNÍ Projekty do VI. Klastrové výzvy  byly schváleny 14 hlasy členů ETIK (nadpoloviční většina všech členů klastru) Usnesení: Mimořádná valná hromada schvaluje projekty Rozvoj a Internacionalizace a dále schvaluje jejich podání do VI. Výzvy Spolupráce - Klastry. Úprava stanov  Ludmila Navrátilová seznámila s úpravou stanov klastru v bodu 3, kde je rozdělena hlavní a vedlejší činnost. V případě nutnosti stát se plátcem DPH bude tato změna jednodušší. Bod 3.2 Stanov se upravuje následovně:  Poslání Spolek naplňuje  činnostmi, které se dělí na hlavní a vedlejší. doplněn bod 3.3 Hlavní činnost Spolku spočívá zejména v: podpoře inovací a zvýšení konkurenceschopnosti členů Spolku; podpoře rozvoje oboru  SMART technologií a s nimi souvisejících oborů v ČR a na dalších územích zájmu Spolku; rozvoji mezinárodní spolupráce v oboru SMART technologií a s nimi souvisejících oborů; ochraně profesních zájmů členů Spolku a zájmů podnikajících osob; poskytování služeb pro členy Spolku v oblasti poradenství a analýz, týkajících se získávání podpory z veřejných fondů, zajišťování všech druhů kooperace, vzdělávacích akcí (seminářů a odborných kurzů);  poradenské a konzultační činnosti v oblasti SMART technologií; ve výzkumu a vývoji v oblasti SMART technologií a v dalších oblastech; v osvětě a vzdělávání v oblasti SMART technologií a v dalších oblastech; v pořádání vzdělávacích, kulturních a společenských akcí; podpoře klastrových aktivit kromě obchodu a služeb; ve zprostředkování styků mezi členy Spolku za účelem rozvoje výzkumně vývojových aktivit; správě a aktualizaci databáze členů Spolku;  shromažďování a správou prostředků a podporu svých aktivit;  podpoře spolupráce při zakládání konsorcií a při fúzích členů Spolku;  podpoře informovanosti veřejnosti o poslání Spolku a propagací svých členů.  doplněn bod 3.4 Vedlejší činností Spolku je činnost hospodářská a spočívá zejména: ve vydávání a půjčování publikací k podpoře a inovacím v oblasti SMART technologií; ve zprostředkování styků mezi členy Spolku za účelem rozvoje obchodních a komerčních aktivit; ve zprostředkování obchodu a služeb; v zajišťování odborné pomoci při uzavírání obchodních smluvních vztahů; v poradenské a konzultační činnosti, zpracování odborných studií a posudků; v reklamní činnosti, marketingu a mediálním zastoupení; v poskytování služeb v oblasti administrativní správy a ve službách organizačně hospodářských; ve vydávání odborných publikací, odborných periodických tiskovin a publikací.  doplněn bod 3.5 Vedlejší činnost slouží výlučně k naplňování účelu a financování hlavní činnosti Spolku. HLASOVÁNÍ Úprava Stanov byla schválena 14 hlasy členů ETIK (prostá většina přítomných členů) Přijetí nových členů Stav členské základny k 31. 10. 2019 Ludmila Navrátilová Energeticko-technický inovační klastr má ke dni konání mimořádné valné hromady celkem 26 členů /viz seznam členů/. HLASOVÁNÍ Stav členské základny ETIK k 31. 10. 2019 byl schválen 14 hlasy členů ETIK (prostá většina přítomných členů) Ukončení členství Usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu o vystoupení společnosti O2 Servicies z Energeticko-technického inovačního klastru, z.s. Členské příspěvky Výkonná rada ETIK navrhuje roční členský příspěvek na rok 2019 ve výši 5 000 Kč pro každého člena v kategorii „Obchodní společnosti a fyzické osoby podnikající“. K 31. 10. 2019 bylo zaplaceno 5 členských příspěvků, dosud nezaplatili: Návrh na přijetí nových členů, představení nových členů klastru HLASOVÁNÍ Návrh na přijetí společností Bezobchoďáka s.r.o. Praha, Clever Energies s.r.o. Praha, HCH Invest Group a.s. Praha, Investiční vozy s.r.o. Praha, Clever Properties s.r.o. Pardubice,Clever Service s.r.o. Pardubice a Scandibaby s.r.o. Praha do klastru ETIK, z.s. k 31. 10. 2019 byl schválen 13 hlasy členů ETIK (prostá většina přítomných členů), 1 se zdržel hlasování. Závěr Pozvánka na  mimořádnou valnou hromadu byla zaslána před konáním valné hromady v souladu se Stanovami. Výkonný ředitel ETIK, z.s. , Josef Šváb poděkoval přítomným za účast.
zpátky nahoru