Tvořit chytrý kraj bez venkova nelze

Hlinsko - Členem Energeticko-technického inovačního klastru se stalo Krajské sdružení Národní sítě místních akčních skupin ČR Pardubického kraje. Samotné členství této sítě v ETIKu má podle předsedkyně sdružení Olgy Ondráčkové dvě roviny. Přínos pro člena a přínos pro samotnou organizaci ETIK.

„Jako člen nabízíme ETIKu rychlou spolupráci a efektivní komunikaci se zástupci celého území Pardubického kraje a členské základny třinácti Místních akčních skupin. Ty plošně pokrývají, až na několik málo obcí a město Pardubice, celé území našeho kraje. Třináct místních akčních skupin je díky výborné znalosti svých venkovských regionů schopno rychle a efektivně pracovat ve svých územích, síťovat mezi sebou subjekty se stejnými zájmy a potřebami a zastřešit spolupráci v regionu. MAS naopak očekávají od zkušených partnerů ETIKu odbornou pomoc při realizaci společných projektů, a to nejen pro obce, ale i podnikatele a neziskové organizace. Jednou z hlavních aktivit ETIKu je budování vzorového inovativního Smart Regionu v Pardubickém kraji, dokáži si představit, že tento může být sestaven ze třinácti Smart MAS a Smart města Pardubice,“ vysvětluje Olga Ondráčková.

Místní akční skupiny, které jsou svým charakterem regionálním partnerem v územích, mají inovativní přístup v popisu práce. V minulosti byly v některých MAS vybírány a finančně podpořeny projekty z Programu rozvoje venkova, které svou realizací zlepšovaly kvalitu života nebo podnikání v obcích. Ať už se jednalo o projekty zemědělců nebo menších firem, projekty obcí nebo různých spolků. V současné době se všech třináct místních akčních skupin připravuje na realizaci svých strategií do roku 2022, na které bude z Evropských fondů uvolněna pro Pardubický kraj téměř miliarda korun. Hodnotícími komisemi v jednotlivých MAS budou vybírány projekty, které podpoří další rozvoj regionu v oblasti dopravní obslužnosti, zemědělství, drobného podnikání a cestovního ruchu, školství, komunitní práce a neziskové sféry, sociálních služeb, prorodinných aktivit a také v oblasti životního prostředí. Mimo výběr projektů se MAS angažují také v jiných oblastech, připravují společné projekty mezi sebou, realizují různé akce na svém území, vydávají publikace nebo podporují regionální výrobce.

„Velmi zajímavé jsou pro naše území projekty zaměřené na energetické úspory obecních objektů nebo podnikatelských areálů, které by byly realizovány a výdaje na ně postupně spláceny z vlastních úspor energií,“ říká Olga Ondráčková. Podle ní jsou obdobně velmi atraktivní projekty „chytrých obcí“. „Může jít o automatické systémy ovládání veřejného osvětlení nebo automatické řízení vytápění obecních objektů. Chytrý region tvoří i systematický výběr vzájemně se podporujících a doplňujících bezpečnostních prvků v obcích od bezpečnostních kamer, spínačů v krizových situacích, které samy mohou zavolat pomoc až po varovná upozornění občanům nejen bezdrátovým rozhlasem, ale i prostřednictvím mobilních aplikací nebo jednodušších pomůcek pro starší obyvatele. Některé střediskové obce a města mají v exponovaných dopoledních a odpoledních hodinách velký problém s dopravní obslužností a nabízí se zavádění chytrých dopravních systémů,“ dodává.

Místní akční skupiny jsou v rámci ETIKu ve společnosti firem, které jsou ve svých oborech na předních místech vývoje. ´Masky´ nabízejí území a partnery, kteří mají chuť vyzkoušet a zavádět nově vyvinuté technologie jak v rámci pilotních projektů, tak při běžné realizaci. „Je logické, ale zároveň nejjednodušší, zavádět efektivní opatření ve velkých městech. Realizace je náročná, ale výsledky jsou rychleji viditelné a celkový efekt je výrazný. Není ale možné se domnívat, že vytvoříme chytrý kraj pouze v několika městech bez venkova. Realizace a úspory budou sice v menších obcích pomaleji viditelné, ale celková provázanost přinese synergický efekt,“ uzavírá Olga Ondráčková.

Místní akční skupiny jsou v rámci republiky sdruženy do Národní sítě Místních akčních skupin České republiky. Ta má dnes cca 180 členů a zaujímá přes 90 % celého venkovského prostoru. Podmínkou existence MAS je členství jak veřejné sféry (ta ale nesmí převýšit 49 % členské základny), tak členů z podnikatelského a neziskového sektoru. Členy mohou být i jednotliví občané, pokud mají chuť se do aktivit MAS zapojit. V rámci Pardubického kraje existuje třináct MAS, všechny MAS jsou sdruženy do pobočného spolku Národní sítě formou Krajského sdružení. MAS ale nemohou z podstaty principů podpory venkova působit ve městech, které mají více než 25 000 obyvatel. Tím je v Pardubickém kraji pouze město Pardubice. V našem kraji jsou všechny místní akční skupiny „akční“, a to také díky vzájemné komunikaci a dobré spolupráci. Chuť pustit se do nových projektů v rámci ETIKu mají zejména místní akční skupiny na území Bohdanečska, Holicka, Moravské Třebové a Jevíčska nebo MAS Skutečska, Košumberska, Chrastecka a Hlinecka.

zpátky nahoru