Digitální vzdělávání předpokladem úspěchu v době 4. průmyslové revoluce

Současná mladá generace vzájemně komunikuje prostřednictvím moderních technologií, které vnímá jako přirozenou součást svého života. „Vyrostla se smartphony a tablety a i vzdělávací obsah chce přijímat způsobem, který je jí vlastní,“ říká obchodní ředitel společnosti ATOS Jiří Stich. Členové Energeticko-technického inovačního klastru v čele s Atosem považují digitální vzdělávání za efektivní nástroj ke sdílení informací a ke zvyšování kvalifikace žáků či zaměstnanců firem. V Pardubickém kraji proto vznikla iniciativa pro nasazení moderních technologií k elektronickému vzdělávání nejen při přípravě žáků ve středních školách, ale také uchazečů o zaměstnání či přímo zaměstnanců v podnicích.

Jak vyplývá z řady průzkumů, školy se zatím neodhodlaly k tomu, aby ve výuce více využívaly technologie či přístroje, které vlastní samotní žáci. Mnozí z nich nikdy nepoužili například elektronickou učebnici, podcast nebo třeba výukovou hru. To se Energeticko-technický inovační klastr snaží změnit. Ve spolupráci se společností ATOS a odborem školství Krajského úřadu Pardubického kraje uspořádal během dubna tohoto roku několik pracovních schůzek. Pro oblast elektrotechniky se uskutečnilo jednání s vedením Střední školy elektrotechnické a VOŠ Pardubice, a to za účasti zástupce společnosti Foxconn CZ, Centra andragogiky a odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje, pro oblast strojírenství následovala schůzka na půdě společnosti Bühler CZ s.r.o. Žamberk, které se zúčastnilo vedení Střední školy obchodu, řemesel a služeb Žamberk a sérii prezentací uzavře v pátek 19. května 2017 jednání ve Střední průmyslové škole chemické za účasti zástupce podniku Synthesia a.s. Pardubice. Aktivity ETIKu, vycházející ze Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 zpracované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, se těší podpoře člena Rady Pardubického kraje pro školství Bohumila Bernáška, vzdělávání pro Průmysl 4.0 se navíc stane nosným tématem semináře Celoživotní učení, který se koná 18. května 2017 v Kroměříži. V té době by již měly být zveřejněny možnosti čerpání finančních prostředků z dotačních titulů ministerstva školství.

Společnost ATOS má zkušenosti se vzdělávacími projekty velkého rozsahu. Podílela se například na rozvoji odborného vzdělávání ve slovenských středních školách. „Atos vytvořil portál, který žákům poskytuje přístup k informacím v kvalitní digitální formě. Dnes tak má více než 35 tisíc žáků k dispozici přes 1 500 lekcí ze středních studijních oborů. Mohou si nastudovat téměř čtyři tisíce stran textů, shlédnout 6 060 minut videí nebo poslechnout 24 200 minut zvukových informací,“ říká Jiří Stich a dodává: „Dokážeme pokrýt celý životní cyklus digitálního vzdělávání – od výběru nejvhodnějšího vzdělávacího systému a jeho integrace s informačním systémem zákazníka, přes přípravu vzdělávacích plánů ve spolupráci s experty schopnými reflektovat potřeby praxe, až po výrobu digitálního vzdělávacího obsahu a jeho plošné rozšíření včetně provozní podpory.“ Atos nabízí transformaci vzdělávacího prostředí na novou úroveň podporovanou digitálními technologiemi, která přináší nový rozměr vzdělávání a spolupráce jak učitelům a studentům ve škole, tak i personalistům, lektorům a zaměstnancům ve firmě.

Číst dál...

Energeticko-technický inovační klastr uspořádal konferenci o moderních technologiích za účasti premiéra Bohuslava Sobotky a ministra Jana Chvojky

Praha 28. února 2017 – Možnostem, jak mohou chytrá řešení usnadnit občanům jejich běžný život, byla věnována konference s názvem Moderní technologie ve službách státu a občanů. Pod záštitou předsedy vlády České republiky Bohuslava Sobotky a pod patronací ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jana Chvojky se uskutečnila v úterý 28. února 2017 v prostorách Lichtenštejnského paláce v Praze. O aktuálních tématech zde hovořili zástupci členských společností Energeticko-technického inovačního klastru.

„Moderní technologie nemohou pouze zefektivňovat výrobní procesy. Měly by být také součástí každodenního života občanů, zlepšovat jejich životní standard, a to bez ohledu na jejich věk, dosažené vzdělání či jejich momentální sociální podmínky,“ říká ministr Jan Chvojka. Podle něho jde především o zajištění ještě větší osobní bezpečnosti, usnadnění celoživotního přístupu ke vzdělání, pomoc v rozvoji kompetencí a tím také uplatnitelnosti na pracovním trhu. Neméně důležitá je snadnější komunikace s poskytovateli služeb i státní správou a samosprávou, včetně zajištění snadného přístupu k informacím či ochrany osobních údajů.

Kvalita zabezpečení dat musí být samozřejmostí

Právě naléhavou potřebu zkvalitnit zabezpečení dat v souvislosti s novou směrnicí EU o ochraně osobních údajů platnou od května 2018 zdůraznil Jiří Stich ze společnosti ATOS IT Solutions and Services. „Je nejvyšší čas, aby se české firmy a organizace shromažďující osobní údaje začaly na jednotlivé požadavky regulace GDPR připravovat. Budou muset prokázat jasný a potvrzující souhlas pro zpracování těchto dat, jinak budou všechny činnosti spojené s touto agendou ze strany úřadů zablokovány. A co může být ještě důraznějším varováním: v každé zemi EU může úřad pro ochranu osobních údajů přijmout nápravná opatření proti společnostem (bez ohledu na to, kde mají sídlo) podpořená pokutami až do výše 20 miliónů € nebo 4 % z ročního celosvětového obratu,“ upozorňuje Jiří Stich. Dále připomíná, že v návaznosti na nařízení Evropského parlamentu a Rady EU o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (tzv. eIDAS) bude do září příštího roku v České republice nezbytné učinit další opatření v soukromém sektoru i ve státní správě. V souladu s evropskou legislativou jde o vytvoření systému identity a identifikace úředníků včetně nástrojů splňujících uvedené nařízení o povinnosti vzájemného uznávání elektronických dokumentů.

Chytré město bude splňovat trendy moderního životního stylu

Vzhledem k tomu, že  společnost Foxconn, světový lídr v poskytování komplexních IT řešení,  připravuje v příštích letech investici do zóny, která se v moderní terminologii označuje pojmem Smart City, byla část její prezentace věnována také tomuto tématu. Pojem Smart City, neboli Chytré město, v sobě skrývá  komplex budov propojených špičkovými chytrými technologiemi, které by měly ve svém důsledku vést k efektivnímu a hlavně technicky vyspělému řízení celé oblasti. Zamýšlená investice s sebou nese rovněž  vznik nových, vysoce specializovaných pracovních míst, což s sebou ponese i příchod nových zaměstnanců do regionu. Je tak pravděpodobné, že v rámci uvedeného projektu dozná  stávající areál Foxconn významných změn. Nové či upravené kancelářské prostory, střední škola, moderní zóna pro bydlení, sportoviště, obchodní zóna, to vše by se mohlo do několika let stát realitou. K projetu tzv. Chytrých měst se vyjádřil  také Bill Campbell, generální ředitel společnosti Foxconn CZ: „V České republice podnikáme již téměř 17 let a jsme nejen největším, ale také nejlepším komerčním zaměstnavatelem Pardubického kraje. Cítíme zodpovědnost investovat do projektů, jakým je například Smart City, jehož cílem je vybudovat takový komplex, který bude splňovat trendy moderního životního stylu a současně bude plnohodnotně využíván všemi obyvateli.“

Inovativní technologie zlepšují kvalitu života občanů

Současná společnost čelí řadě výzev – globalizace, urbanizace, růst počtu obyvatel, změny klimatu či digitalizace ovlivňují každodenní životy obyvatel, a to zejména ve městech. Způsobům, jakým se k těmto změnám mohou postavit firmy jakožto odpovědní firemní občané a prostřednictvím svých technologií přispět ke zlepšení komfortu života obyvatel, se věnovala ve své prezentaci společnost Siemens Česká republika.

„Nové technologie mohou výrazně zlepšit řadu oblastí každodenního života – dopravu, infrastrukturu, bezpečnost, péči o seniory, děti i hendikepované, chytré a spolehlivé dodávky energií i komunikaci. Dnes je na nás, abychom z dostupných řešení vybrali taková, která občanům přinesou největší a dlouhodobý užitek,“ uvedl generální ředitel Siemens ČR, Eduard Palíšek. Ve své úvodní přednášce zdůraznil, že se dnes technologie Siemens uplatňují ve všech oblastech společnosti – od průmyslové výroby, veřejné dopravy a infrastruktury, až po energetiku a zdravotnictví, čímž Siemens pomáhá rozvíjet český průmysl a ekonomiku. Firma Siemens však také dlouhodobě podporuje českou společnost prostřednictvím CSR (společenská odpovědnost firem) či vzdělávacích projektů.

V druhé části prezentace představil český Siemens konkrétní technologie, které mohou městům a jejich obyvatelům pomoci vyřešit konkrétní problémy či požadavky. Řešení nabízí v oblasti inteligentního řízení dopravy (např. chytré parkování, řízení dopravy), chytrých energetických sítí (tzv. smart grids) či inteligentního řízení budov. Siemens dále vyvinul nástroj „City Performance Tool“, který modeluje dopad různých technologií (dopravní infrastruktura, řízení budov, atd.) na městské emise CO2, kvalitu ovzduší a vytváření pracovních míst a městské rozpočty. Umožňuje tím, aby se město „podívalo“ na dopad své volby technologií a dává městům možnost diskutovat s odborníky.

Elektrárny Opatovice: Moderní technologie zajišťují energetickou bezpečnost

Využití moderních technologií k efektivní výrobě a distribuci energií a zejména k energetické bezpečnosti patří mezi priority Elektrárny Opatovice (EOP). Důležitost společnosti přiblížil její výkonný ředitel Václav Pašek: „Díky ideální lokalizaci našeho zdroje a vybudované infrastruktuře jsme schopni v případě havárie nadřazené soustavy ČEPS dodávat do východočeské soustavy až ¼ její potřeby,“ uvedl.

Účastníci konference, mezi nimiž byla také viceprezidentka Hospodářské komory ČR Irena Bartoňová Pálková, se věnovali rovněž problematice digitálního vzdělávání, bezpečného domova či moderním aplikacím v sociální oblasti a ve zdravotnictví. Společným jmenovatelem jednotlivých témat byla nezbytnost široké dostupnosti moderních technologií a zajištění rovných příležitostí pro každého občana tohoto státu chytrá řešení využívat pro zlepšení svých životních podmínek.

Zástupci společnosti Foxconn v závěru konference darovali deset tabletů pacientům dětského oddělení Pardubické nemocnice. Podle generálního ředitele Nemocnice Pardubického kraje Tomáše Gottvalda je dobře, že se i ve spolupráci se společensky odpovědnými firmami, jako je Foxconn, daří moderní technologie zpřístupňovat všem sociálním vrstvám a že se zároveň stávají nedílnou součástí vzrůstající kvality péče o pacienty.

Číst dál...

Společnost Foxconn se stala členem Energeticko-technického inovačního klastru

Pardubický kraj - 29.9.2016 
Společnost Foxconn se stala členem Energeticko-technického inovačního klastruPardubice, 27. září - Dalším významným členem Energeticko-technického inovačního klastru se stala společnost Foxconn CZ s.r.o. Dohoda byla oficiálně uzavřena 20. září 2016 v sídle společnosti v Pardubicích. Foxconn CZ, s.r.o. od svého členství v klastru očekává další rozvoj vzájemných aktivit s vědeckovýzkumnými institucemi, podporu výzkumu a rozvoje, využití poradenských služeb či realizaci integrovaných projektů s pomocí finančních prostředků z Evropské unie.

     Jednání se vedlo za účasti Williama Campbella , viceprezidenta European Operation Foxconn CZ, Jamese Darrocha, viceprezidenta Global Mfg&Supply Chain Foxconn CZ, Jitky Kratochvílové, personální ředitelky EMEA (Europe, Middle East, Africa, Australia), Petra Škody, ředitele EMEA Supply Chain Management, Petra Lukáše, výkonného ředitele ETIK, Ludmily Navrátilové, radní Pardubického kraje zodpovědné za investice a majetek nebo Jaroslava Folprechta,  ředitele krajského úřadu. Mezi účastníky jednání byli rovněž projektový ředitel společnosti Foxconn Vladislav Král, technický ředitel 4TECH Marek Krejza a projektový manažer Čestmír Kulíšek, o širších souvislostech spolupráce vypovídá účast ředitele pro strategický rozvoj Opatovické elektrárny Miloslava Deckera či ředitele Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslava Němce.

     Aktivity klastru ETIK a společnosti Foxconn se potkávají ve správný čas. Společnost je připravena sdílet zejména odbornost a zkušenosti při vývoji řešení v oblasti Smart Region a Smart City, zejména pak v návrhu a realizaci smart technologií. „Naším cílem je přenést špičková technologická řešení, kterými naše společnost disponuje, na nové trhy v České republice a dalších evropských zemích, ke koncovým uživatelům v domácnostech i ve firmách, potvrzuje Jim Darroch, viceprezidenta Global Mfg&Supply Chain Foxconn CZ. A dodává: „Digitalizace a automatizace v průmyslu a koncepce Průmysl 4.0 jsou klíčové oblasti, do kterých směřují naše investice.“

     Pardubický kraj se nabízí jako územní celek, kde mohou být tyto technologie za účasti klastru využity veřejnou správou i podnikatelskými subjekty a tato forma kooperace pilotně ověřena. „Budoucnost vzájemné spolupráce vidíme především v bezpečném uchovávání a analýze dat, chytrém osvětlení, chytré dopravě, chytrém odpadovém hospodaření či bezpečné energii. Role ETIKu spočívá v dobré znalosti potřeb území i ve vybudované a stále se rozšiřující síti významných hráčů, jakými jsou firmy, veřejná správa a například také místní akční skupiny zasahující svým vlivem do těch nejmenších obcí,“ říká Ludmila Navrátilová.

     Členství společnosti Foxconn v ETIKu je pro budoucnost regionu nesmírně důležitá. Foxconn je světový lídr v oblasti poskytování komplexních IT řešení. Společnost je v České republice zastoupená od 18. května 2000 jako regionální základna Foxconnu pro Evropu, Blízký východ a Afriku. Foxconn je dlouhodobě druhým nejvýznamnějším exportérem z České republiky. Intenzivně investuje do moderních technologií navázaných na koncepci Industry 4.0. V letech 2015 a 2016 byla také vyhodnocena jako nejlepší Zaměstnavatel regionu. Více informací o společnosti je k dispozici na www.foxconn.cz.

Číst dál...

ETIK pomůže místním akčním skupinám zlepšovat život v malých regionech

Pardubický kraj - 13.7.2016

ETIK pomůže místním akčním skupinám zlepšovat život v malých regionech

Hlinsko – Bojíte se večer chodit nedostatečně osvětlenými zákoutími Vaší obce? Jste v daném městě poprvé a nevíte, kde najít lékárnu či kde zaparkovat svůj vůz? Hledáte marně ve veřejném prostoru volné připojení k internetu nebo potřebujete nutně telefonovat, avšak vybila se Vám baterie mobilního telefonu? Tam, kde vsadili na inteligentní technologické systémy, se s takovou situací takřka nesetkáte. O tom, že program Smart Region může být dostupný také sdružením menších obcí a podnikatelů kdekoli na území České republiky, se přesvědčili 28. června 2016 v prostorách školicího centra společnosti SAVE s.r.o. v Hlinsku zástupci místních akčních skupin Pardubického kraje. Program chytrých měst a chytrého regionu představil ETIK – Energeticko – technický inovační klastr.

 Za dva roky své existence se vypracoval do role silného partnera. Pardubický kraj s jeho pomocí úspěšně řeší energetické úspory budov jím zřizovaných organizací. „Byli jsme prvním krajem v České republice, který se rozhodl v energetice využít projekty EPC (Energy Performance Contracting), jejichž smyslem je dosáhnout co nejvyšších úspor s nejlepším poměrem investice/úspora. V letech 2007 až 2012 jsme do modernizace energetiky investovali téměř 250 milionů korun. Nedávno jsme se společností Siemens podepsali smlouvu na zajištění energetických úspor v dalších 17 objektech kraje. Energetické služby pro budovy a objekty v majetku Pardubického kraje jsou přitom poskytovány se zaručeným výsledkem. Dalším z úspěšných projektů byl elektronický sběr dat ve vybraných lokalitách kraje, který byl realizován se společností ATOS Česká republika pod vedením obchodního ředitele této společnosti Jiřího Sticha,“ vysvětluje krajská radní Ludmila Navrátilová, zodpovědná za investice a majetek. Program je podle ní uskutečnitelný také v malých regionech našeho kraje. „Místní akční skupiny jsou ideálním partnerem, který spolupracuje se všemi subjekty v regionu a občany, tedy i s obcemi a podnikateli, a může tak přesně definovat potřeby daného místa, vytvářet zásobníky projektů vhodných k realizaci a následně myšlenky s využitím dotačních titulů a poradenství ze strany klastru realizovat. S nadsázkou lze říci, že program může řešit energetickou bezpečnost firem, ale i to, o kolik méně bude babička platit za plyn. Úsilí je třeba věnovat také dopravním systémům včetně dopravní obslužnosti, odpadového hospodářství i přenášení výsledků vědy a výzkumu do praxe,“ dodává. Nezapomíná přitom zdůraznit nezbytnost centrálního uložení dat a jejich ochrany před zneužitím, tzv. kybernetickou bezpečnost.

S inovačními technologiemi seznámili přítomné zástupci několika společností či vzdělávacích institucí, které jsou členy klastru nebo s ním úzce spolupracují – ATOS, Siemens s.r.o., Artechnic Shréder, O2 IT Services, Naviga 4, Univerzity Pardubice a Vyšší odborné školy stavební a střední školy stavební Vysoké Mýto. Strategie klastru se zamlouvá také výkonné ředitelce Asociace energetických manažerů Zuzaně Šolcové. „Všichni zúčastnění vidí roli klastru ve vzniku otevřené platformy pro inovativních řešení již na úrovni malých regionů. Může jít o inteligentní řešení dopravy, veřejného osvětlení, elektronizaci odpadového hospodářství, zajištění spolehlivé energie a účasti na energetickém trhu či kybernetickou bezpečnost,“ říká nově zvolený výkonný ředitel ETIK Petr Lukáš. „Zvýšit kvalitu života nemusí jen úspory energií, ale třeba také inteligentní systém parkování, který ušetří čas a peníze, multifunkční modulární sloupy, které občanům zajistí pocit většího bezpečí nebo elektronizace odpadového hospodářství měst vedoucí k úsporám, vyšším příjmům z prodeje druhotných surovin a zlepšování životního prostředí,“ dodává.

Podle předsedkyně Krajského sdružení Národní sítě MAS ČR Pardubického kraje Olgy Ondráčkové nejsou tzv. „masky“ pouze tím, kdo přerozděluje dotační prostředky, ale především regionálním partnerem a sjednotitelem projektových záměrů jednotlivých členů. V jednotě vidí sílu, ve sdílení informací vyšší efektivitu a smysl projektů. „Členstvím v ETIK, ve kterém vidíme silného partnera i dobrého rádce, se můžeme z vlastní iniciativy stát součástí klastru a můžeme pomoci řešit některé problémy v regionech místních akčních skupin“, uzavřela význam setkání zástupkyně místních akčních skupin.

Číst dál...

K aktivitám ETIKu se hlásí také jediný zákonný zástupce podnikatelů v zemi

Pardubice - K aktivitám Energeticko – technického inovačního klastru se hlásí prostřednictvím Krajské hospodářské komory Pardubického kraje také jediný zákonný zástupce podnikatelů v České republice. Hospodářská komora České republiky poskytuje prostřednictvím regionálních komor podporu podnikatelům ve všech regionech našeho státu. Jsou to zejména poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností, vydávání ověřených výpisů vybraných agend státní správy, aktivity směřující ke vzdělávání a rozvoji lidských zdrojů, podpora při vstupu na zahraniční trhy apod.

„Stali jsme se členy ETIKu proto, abychom mohli připravované programy nabízet našim členům a tím je postupně zapojovat do společných cílů klastru. Naše členské právnické i fyzické osoby pracují v mnoha směrech na inovačních programech zvyšujících pravděpodobnost jejich růstu již nyní. Jsou to například programy z oblasti ekologie, úspor energií, automatizace, přenosu dat z mnoha druhů veličin, jakými jsou elektrická energie, teplota, průtoky médií, chemické složení a podobně, dále například bezpečné přenosy dat a datová úložiště či energeticky úsporné stavby,“ říká předseda představenstva Krajské hospodářské komory Pardubického kraje Jiří Doležal. „Rádi se zapojíme ve všech oblastech, kde bude o spolupráci oboustranný zájem,“ dodává.

Hospodářská komora ČR je tvořena v regionální části 14 krajskými komorami a 46 okresními komorami. Tyto regionální komory spravují dohromady 26 oblastních kanceláří. Komory jsou zastoupeny v 72 městech ČR, tedy téměř ve všech okresech ČR. Jejím posláním je vytvářet příležitosti pro podnikání, prosazovat a odporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v České republice a tím i k celkové ekonomické stabilitě země.

Číst dál...

O chytrém městě v českém parlamentu

Praha – Chytré město – lepší místo pro život. To byl název semináře, který 2. listopadu 2016 v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky upořádal Magazín E-government. Účastníci, zastupující především státní správu a samosprávu, se blíže seznámili s problematikou Smart Cities.

O začlenění konceptu do strategických dokumentů ČR a Evropské unie hovořila Lucie Šestáková z Úřadu vlády, zástupkyně tajemníka pro evropské záležitosti, s konkrétními zkušenostmi se zaváděním chytrých řešení do města či regionu se podělili starosta Náchoda Jan Birke a vedoucí oddělení samosprávných činností z odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Karin Černá. Parkování, svoz odpadu, sociální zařízení, docházka žáků, inteligentní budovy, péče o veřejnou zeleň či rozšířená realita, to vše podle Václava Koženého zasluhuje chytrá řešení. Ačkoli byl jeho příspěvek obecným úvodem do problematiky chytrých měst, zmínil i základní principy fungování chytrých technologií, které dále rozvinul Václav Provazník, jednatel společnosti O2IT Services.

V druhém bloku semináře promluvili Petr Žákovec téže společnosti na téma Odpady chytře a jednoduše, který připojil aktuální zkušenosti z pilotního projektu zahájeného 1. září tohoto roku v Kolíně, Pavel Smolík z Cisco Systems o tzv. City Digital Platform, Aleš Lauer ze Simac Technik ČR o potřebě a možnostech propojení stávajícího městského mobiliáře, Ivan Hábovčík o rozvoji sítě a technickém řešení nabíjecích stanic pro elektromobily, zástupci VISA (František Jungr), Dopravního podniku města Brna (Vít Prýgl), KORDIS JMK (Jiří Horský) a České spořitelny (Michal Cádra) o bankovní Šalinkartě v brněnské veřejné dopravě, Václav Koudele z Microsoftu o chytrých autobusových zastávkách a Daniel Štofan z CertiConu o chytré analýze dat z kamerového systému.

Číst dál...

Tvořit chytrý kraj bez venkova nelze

Hlinsko - Členem Energeticko-technického inovačního klastru se stalo Krajské sdružení Národní sítě místních akčních skupin ČR Pardubického kraje. Samotné členství této sítě v ETIKu má podle předsedkyně sdružení Olgy Ondráčkové dvě roviny. Přínos pro člena a přínos pro samotnou organizaci ETIK.

„Jako člen nabízíme ETIKu rychlou spolupráci a efektivní komunikaci se zástupci celého území Pardubického kraje a členské základny třinácti Místních akčních skupin. Ty plošně pokrývají, až na několik málo obcí a město Pardubice, celé území našeho kraje. Třináct místních akčních skupin je díky výborné znalosti svých venkovských regionů schopno rychle a efektivně pracovat ve svých územích, síťovat mezi sebou subjekty se stejnými zájmy a potřebami a zastřešit spolupráci v regionu. MAS naopak očekávají od zkušených partnerů ETIKu odbornou pomoc při realizaci společných projektů, a to nejen pro obce, ale i podnikatele a neziskové organizace. Jednou z hlavních aktivit ETIKu je budování vzorového inovativního Smart Regionu v Pardubickém kraji, dokáži si představit, že tento může být sestaven ze třinácti Smart MAS a Smart města Pardubice,“ vysvětluje Olga Ondráčková.

Místní akční skupiny, které jsou svým charakterem regionálním partnerem v územích, mají inovativní přístup v popisu práce. V minulosti byly v některých MAS vybírány a finančně podpořeny projekty z Programu rozvoje venkova, které svou realizací zlepšovaly kvalitu života nebo podnikání v obcích. Ať už se jednalo o projekty zemědělců nebo menších firem, projekty obcí nebo různých spolků. V současné době se všech třináct místních akčních skupin připravuje na realizaci svých strategií do roku 2022, na které bude z Evropských fondů uvolněna pro Pardubický kraj téměř miliarda korun. Hodnotícími komisemi v jednotlivých MAS budou vybírány projekty, které podpoří další rozvoj regionu v oblasti dopravní obslužnosti, zemědělství, drobného podnikání a cestovního ruchu, školství, komunitní práce a neziskové sféry, sociálních služeb, prorodinných aktivit a také v oblasti životního prostředí. Mimo výběr projektů se MAS angažují také v jiných oblastech, připravují společné projekty mezi sebou, realizují různé akce na svém území, vydávají publikace nebo podporují regionální výrobce.

„Velmi zajímavé jsou pro naše území projekty zaměřené na energetické úspory obecních objektů nebo podnikatelských areálů, které by byly realizovány a výdaje na ně postupně spláceny z vlastních úspor energií,“ říká Olga Ondráčková. Podle ní jsou obdobně velmi atraktivní projekty „chytrých obcí“. „Může jít o automatické systémy ovládání veřejného osvětlení nebo automatické řízení vytápění obecních objektů. Chytrý region tvoří i systematický výběr vzájemně se podporujících a doplňujících bezpečnostních prvků v obcích od bezpečnostních kamer, spínačů v krizových situacích, které samy mohou zavolat pomoc až po varovná upozornění občanům nejen bezdrátovým rozhlasem, ale i prostřednictvím mobilních aplikací nebo jednodušších pomůcek pro starší obyvatele. Některé střediskové obce a města mají v exponovaných dopoledních a odpoledních hodinách velký problém s dopravní obslužností a nabízí se zavádění chytrých dopravních systémů,“ dodává.

Místní akční skupiny jsou v rámci ETIKu ve společnosti firem, které jsou ve svých oborech na předních místech vývoje. ´Masky´ nabízejí území a partnery, kteří mají chuť vyzkoušet a zavádět nově vyvinuté technologie jak v rámci pilotních projektů, tak při běžné realizaci. „Je logické, ale zároveň nejjednodušší, zavádět efektivní opatření ve velkých městech. Realizace je náročná, ale výsledky jsou rychleji viditelné a celkový efekt je výrazný. Není ale možné se domnívat, že vytvoříme chytrý kraj pouze v několika městech bez venkova. Realizace a úspory budou sice v menších obcích pomaleji viditelné, ale celková provázanost přinese synergický efekt,“ uzavírá Olga Ondráčková.

Místní akční skupiny jsou v rámci republiky sdruženy do Národní sítě Místních akčních skupin České republiky. Ta má dnes cca 180 členů a zaujímá přes 90 % celého venkovského prostoru. Podmínkou existence MAS je členství jak veřejné sféry (ta ale nesmí převýšit 49 % členské základny), tak členů z podnikatelského a neziskového sektoru. Členy mohou být i jednotliví občané, pokud mají chuť se do aktivit MAS zapojit. V rámci Pardubického kraje existuje třináct MAS, všechny MAS jsou sdruženy do pobočného spolku Národní sítě formou Krajského sdružení. MAS ale nemohou z podstaty principů podpory venkova působit ve městech, které mají více než 25 000 obyvatel. Tím je v Pardubickém kraji pouze město Pardubice. V našem kraji jsou všechny místní akční skupiny „akční“, a to také díky vzájemné komunikaci a dobré spolupráci. Chuť pustit se do nových projektů v rámci ETIKu mají zejména místní akční skupiny na území Bohdanečska, Holicka, Moravské Třebové a Jevíčska nebo MAS Skutečska, Košumberska, Chrastecka a Hlinecka.

Číst dál...

Atos: Pokládáme základní kameny komplexní mozaiky chytrého řešení krajů, měst či obcí

Praha - Důležitou dohodu uzavřely Energeticko-technický inovační klastr a společnost Atos IT Solutions and Services. Nového člena klastru při jednání v pražském sídle uvedené firmy zastupoval Jiří Stich, který se věnuje rozvoji inteligentních sítí, analytickým úlohám nad daty distribučních soustav, ale také bezpečnosti distribučních sítí a elektromobilitě.

Atos IT Solutions and Services vznikl ze dvou velkých významných společností, francouzského Atos Origin a německého Siemens IT Solutions and Services. V době sloučení v roce 2011 měly každá z obou společností přibližně 40 tisíc zaměstnanců. Vznikla tak největší evropská IT společnost, která dále roste, a to nejen v Evropě, ale doslova po celém světě.

V dalších letech se Atos rozrostl například o Bull, zajišťující technologii a software, které digitální transformaci usnadňují díky řešením pro zpracování velkých objemů dat a kybernetickou bezpečnost, Canopy, který je systémovým integrátorem a dodavatelem řízených cloudových služeb či Wordline, předního světového poskytovatele služeb v oblasti plateb a transakčních služeb. Atos také od roku 2002 zajišťuje kompletní ICT služby pro olympijské a paralympijské hry.

V České a Slovenské republice pracuje více než 600 odborníků s širokou škálou znalostí. V posledním období dochází k výraznějšímu propojování obou států nejen na úrovni top managementu, ale zejména v efektivním sdílení kapacit a know-how konzultantů a IT odborníků.

„Nejen díky členství v Czech smart city clusteru, u jehož zrodu Atos stál jako jeden ze zakládajících členů, ale i díky možnosti transferu know how a zkušeností od specialistů a projektů Atosu v jiných zemí, klade Atos základní kameny komplexní mozaiky chytrého řešení krajů, měst či obcí,“ vysvětluje Jiří Stich. A právě zde se nachází společná platforma pro spolupráci mezi touto společností a ETIKem. „Atos je již nyní důležitým partnerem Pardubického kraje v oblasti energetiky a úspor, když provádí elektronický sběr dat ve vybraných lokalitách kraje s cílem optimalizovat energetické hospodářství. Společnost stojí též za vznikem konceptu řešení dopravní situace v Pardubické nemocnici, jehož součástí je dodávka digitálního informačního a navigačního systému včetně inteligentního parkování,“ potvrzuje výkonný ředitel ETIKu Petr Lukáš.

ETIK je přesvědčen o tom, že stejně jako Atos pomáhá pořadatelům olympijských her k přesnému měření výsledků, pomůže i regionu k dosažení společného cíle, kterým je chytré území se spokojenými obyvateli, pro které jsou inovace a špičkové technologie přirozenou součástí moderního života.

Co patří mezi aktivity a projekty, které Atos aktuálně aktivně rozvíjí, a to nejen v Pardubickém kraji?

energetika a úspory

měření spotřeby, sběr a analýza naměřených dat, identifikace příležitostí k úsporám, dlouhodobé sledování trendů a odchylek, optimalizace energetického hospodářství, integrace se systémem kraje/města

koncepce energeticky úsporných řešení pro průmyslové i kancelářské podniky, integrace obnovitelných a alternativních zdrojů, využití odpadního tepla

energetické koncepce krajů, měst a firem, nasazení prvků chytrých sítí, zvýšení energetické soběstačnosti a bezpečnosti dodávek

veřejné osvětlení a městská senzorika

řiditelné veřejné osvětlení, inteligentní reakce na vnější vlivy – řízení intenzity dle počasí, pohybu vozidel či osob, vybavení osvětlovací infrastruktury dalšími senzory pro zvýšení komfortu obyvatel

poskytování informací obyvatelům i turistům dle polohy a situace

sledování kvality ovzduší

sledování provozu vozidel a obsazenosti parkovacích ploch

dopravní a informační řešení

inteligentní navigace po kraji / městě respektující aktuální úroveň znečištění či hustotu provozu - vytváření dynamických emisních zón, zvýšení plynulosti provozu

propojování jednotlivých dopravních infrastruktur – vlak, autobus, trolejbus, zvýšení návaznosti individuální a hromadné dopravy

sledování obsazenosti parkovacích ploch, navigace na volná parkovací místa, navigace na následné prostředky hromadné dopravy

řízení provozu nákladní dopravy a optimalizace využití odstavných ploch

propojené informační platformy (web, městský infotainment, mobilní aplikace) pro efektivní zpřístupnění klíčových informací občanům

řízení infrastruktury pro elektromobilitu – správa nabíjecích stanic, řízení nabíjení, navigace vozidel ke stanici

zdravotnictví a sociální služby

asistenční služby pro zvýšení komfortu pacientů a odlehčení zátěže nemocničního personálu

digitalizace nemocniční agendy, propojování jednotlivých složek IZS

zlepšení dopravní obslužnosti NPK – sledování obsazenosti parkovacích míst, navigace k parkovacímu místu u navštívené ordinace, web a mobilní informační aplikace pro pacienty

vzdělávání

podpora moderních způsobů vzdělávání, digitalizace vzdělávacích materiálů, propojení se sociálními sítěmi

ICT a kybernetická bezpečnost

cloudová řešení

fyzická ochrana klíčových prvků krajské, městské či kritické infrastruktury

otevřené platformy pro efektivní sdílení dat

kybernetické zabezpečení sdílených dat

Číst dál...

ETIK uspořádal cyklus seminářů o energeticky šetrných obcích a podnicích

Hlinsko 3. listopadu 2016 - Energeticko- technický inovační klastr zorganizoval během října a listopadu 2016 cyklus bezplatných seminářů věnovaný tématu energeticky šetrných obcí a podniků v Pardubickém kraji. Mezi zájemci o problematiku energetiky, úspor a inovací byli především starostové měst a obcí.

Postupně v České Třebové, Pardubicích a Hlinsku byly srozumitelnou formou představeny možnosti úspor nákladů na energie, a to z pohledu technických řešení a platné legislativy. Michaela Müllerová z Královské obchodní s.r.o. přiblížila úskalí Zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a uvedla několik příkladů praktického využití zrealizovaných úsporných opatření v obcích Olomouckého kraje. Principy nákupu energií a optimalizace popsal energetický manažer Pardubického kraje Milan Vich, který přítomné seznámil mimo jiné i s projekty Energy Performance Contracting realizovanými v objektech organizací zřizovaných Pardubickým krajem. Užitečné byly rovněž informace o možnostech využití dotačních titulů při realizaci projektů v rámci energetické koncepce prezentované Michaelou Hoškovou z Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje. Petr Marek, obchodní ředitel GB ENERGY HOLDING s.r.o. přinesl řešení, jak zlepšit kvalitu elektrické energie, řídit a monitorovat spotřebu energií, dosáhnout úspor a zvýšení účinnosti tepelných a chladicích zdrojů a tím také úspor.

Číst dál...

ETIK se inspiroval ve Vídni

Vídeň - Inteligentní řešení energetiky, dopravy a budov využívající obnovitelné zdroje energie, zároveň efektivní fungování infrastruktury včetně komunikačních sítí pro rychlejší rozvoj komunitní společnosti a přívětivé prostředí pro spokojený život lidí. To vše představuje koncepce Smart Cities. Na severovýchodním okraji Vídně se v jejím duchu staví nová městská část – Jezerní město Aspern. V polovině října 2016 sem přijeli čerpat inspiraci zástupci českého Energeticko-technického inovačního klastru (ETIK), kteří se zároveň zúčastnili mezinárodního kongresu Smart Cities & Innovation v Evropském domě ve Vídni. Při své pracovní cestě k našim jižním sousedům rozjednali s partnery z Evropské unie možností spolupráce, učinili dohodu o návazném pracovním jednání a zazněla také nabídka pozvání do České republiky.

„Přestože koncept smart cities a smart regions není ničím novým, vídeňská městská rada pokročila v uvádění inovativních řešení v život zřejmě nejdál v Evropě. Bez nadsázky lze říci, že Aspern Seestadt je jeden z nejvýznamnějších evropských developerských projektů současnosti,“ konstatuje výkonný ředitel ETIKu Petr Lukáš. Multifunkční obytné centrum vznikající na ploše 240 hektarů nabídne životní podmínky pro 20 tisíc obyvatel, přičemž zde vznikne přibližně stejný počet pracovních míst. „Životaschopnost projektu vidím právě v nabídce pracovních příležitostí, v rychle a bezchybně fungující metropolitní síti, která pomůže lepší obousměrné komunikaci mezi obyvateli a vedením městské části a v neposlední řadě ve využití moderních technologií, které není v této souvislosti samoúčelné, ale představuje technický prostředek k dosažení hospodářských cílů,“ říká předsedkyně správní rady ETIKu Ludmila Navrátilová, bývalá členka Rady Pardubického kraje, která stojí za úspěšnými projekty na úsporu energií v objektech krajem zřizovaných příspěvkových organizací.

Koncept smart city Vídeň je ojedinělý také netradiční dělbou městské mobility, kde 40 procent představuje veřejná doprava, 40 procent cyklistika a pěší chůze a pouhých 20 procent individuální automobilová doprava. „Přestože je koncept smart city přednostně zaměřen na sídla velkoměstského typu s ohledem na naléhavost řešení jejich problémů, může být stejně dobře aplikován na malá města i rozsáhlejší územní celky typu smart region. V tomto ohledu vidíme budoucnost především ve spolupráci s krajským městem Pardubice a sousedním Hradcem Králové a s krajským sdružením místních akčních skupin,“ dodává Ludmila Navrátilová.

V Aspernu se delegace ETIKu setkala s důležitými osobami, mimo jiné s Günterem Langem ze společnosti Passivhaus Austria, který jí představil mimo jiné i moderní řešení energeticky úsporného komunitního objektu pro mladé lidi či s Georgem Chavdarovem z Evropské investiční banky o možnostech financování projektů v rámci rozvoje konceptu Smart cities a Smart regions v České republice.

Aspern Seestadt je jedním z více než dvaceti rozvojových projektů, kterými se naplňuje koncept smart city Vídeň rozvíjený od roku 2011 z iniciativy vedení města. Formálně je tato iniciativa shrnuta do strategického dokumentu „Smart City Wien, Rámcová strategie“ s časovým horizontem roku 2050. Dokument navazuje na environmentální cíle Evropské unie pro roky 2020, 2030 a 2050, jejichž součástí jsou ochrana zdrojů, inovace a kvalita života v evropských městech.

Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS