Projects

 

ETIK Profesní vzdělávání zaměstnanců členských subjektů

CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010882 Termín realizace: 1.7. 2019 – 30.6. 2022 Cílem projektu z prioritní osy Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly (investiční priorita Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám) je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Projekt se zabývá zvýšením odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců členských subjektů prostřednictvím realizace vzdělávacích kurzů. Kurzy budou zaměřeny na oblast IT, měkkých a manažerských dovedností, jazykové vzdělávání, oblast účetní, ekonomickou a právní s využitím interních lektorů. Příčiny problému spatřujeme v nedostatečných zdrojích zaměstnavatele na průběžné vzdělávání zaměstnanců a na…
Read more...

Rozvoj meziklastrové spolupráce v oblasti udržitelných a inovativních technologií a energetických úspor

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_150/0011837 Termín realizace:  1.1. 2019 - 31.12. 2020   Projekt ze IV. výzvy Spolupráce – klastry – internacionalizace řeší rozvoj mezinárodní meziklastrové spolupráce v oblasti udržitelných a inovativních technologií a energetických úspor. V důsledku těchto aktivit dojde k identifikaci a rozvoji inovačních příležitostí členů klastru a k uplatnění výsledků vývoje a implementace inovačních technologií a aplikovaného výzkumu na zahraničních trzích. Projekt řeší urychlení inovací, zvýšení konkurenceschopnosti celé Evropské unie, daných regionů a podpoření udržitelných projektů v rámci implementace inovačně technologických projektů a v neposlední řadě rozvoj zaměstnanosti. Příčiny problémů spatřujeme v nedostatečné informovanosti o inovativních projektech v mezinárodním měřítku, v…
Read more...

Rozvoj klastrových aktivit a procesů v inovativních oblastech Smart regions a dalších příbuzných odvětvích

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_149/0011836 Termín realizace:  1.1. 2019 - 31.12. 2020   Projekt ze IV. výzvy Spolupráce – klastry – rozvoj klastru řeší rozvoj klastrových aktivit a procesů v inovativních oblastech Smart regions a dalších příbuzných odvětvích. V důsledku těchto aktivit dojde k identifikaci a rozvoji inovačních příležitostí členů klastru a k uplatnění výsledků vývoje a implementace inovačních technologií a aplikovaného výzkumu v České republice. Projekt řeší vytváření prostředí a hledání finančních zdrojů pro snazší a rychlejší zavádění inovačních technologií a výsledků vědy a výzkumu do praxe (aplikovaný výzkum), sdílení informací v oblasti chytrých řešení a vzniku chytrých měst a regionů, vzniku otevřené…
Read more...

Nevzdávej to!

Projekt se zaměřuje na cílovou skupinu osob dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaných. Z provedené analýzy potřeb cílové skupiny lze činit ten závěr, že je třeba se zaměřit především na uchazeče dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaných. Tato skupina je z pohledu úřadu práce dlouhodobě problémová. Analýzy poptávkové strany krajského trhu práce dlouhodobě vykazují problém této skupiny, zájem zaměstnavatelů o jejich zaměstnání je velmi nízký. I v době ekonomického vzestupu zaměstnavatelé uvažují o zaměstnání příslušníků této cílové skupiny pouze za předpokladu, že se těmto osobám zvýší kvalifikace dle požadavků zaměstnavatelů. Z toho vychází tento projekt, který svými aktivitami doplňuje aktivity a realizované projekty úřadu práce…
Read more...

Dokončení implementace systematického managementu hospodaření energií podle ČSN EN ISO 50001 na objekty v majetku Pardubického kraje

Pardubický kraj se v souladu s potřebou hospodárného nakládání s energií a v návaznosti na normu ČSN EN ISO 50001 rozhodl pro dokončení implementace systematického managementu hospodaření energií podle této normy na objekty, které jsou součástí jeho majetku. Zavedení vhodného systému energetického řízení umožní sledování a plnění nových legislativních povinností pro každou z budov a zařízení Pardubického kraje. Vhodná práce s dostupnými daty o spotřebě a energetické náročnosti objektů umožní nastavení priorit v rozhodování o investicích nebo využití dotačních titulů v oblasti podpory zvyšování energetické účinnosti. Dostupnost dat a jejich aktualizace v rámci zavedeného systému usnadní sledování nákladů na energii…
Read more...