Pozvánka na konferenci

Pozvánka na konferenci Města a obce v budoucnosti „Ekologie je nejspíš prioritou na úkor chytré obce nebo města. Dotace na výměnu starých kotlů za nové se navyšují, ale přidat peníze na ideu moderních měst a obcí s digitální infrastrukturou se vládě nechce.“    Roman Bajčan, ředitel Ústavu Smart Lighting Solution Termín: 19.2. 2020, 9.00 – 17.00 hodin Místo konání: Golf & Spa Kunětická hora, Dříteč 155, 533 05 Dříteč Pořadatel: Energeticko - technický inovační klastr Pardubice, z.s. (ETIK) V odpoledním programu budou probíhat interaktivní semináře (workshopy), kde se budete moci na vše zeptat a diskutovat na různá témata, mimo jiné na: Smart street - jak začít s inovacemi, Možnosti financování projektů - metoda EPC, a mnoho dalších. Program semináře bude zaslán všem zájemcům následně. Své přihlášky můžete posílat do 7.2.2020 (včetně) na e-mail: .. Součástí konference a následných seminářů bude i 2x coffee break a oběd. Na konferenci vystoupí: Ing. Arch. Michal Postránecký, JUDr. Petr Toman, Dr. Pavel Košek, Jan Šaroch, Roman Bajčan, Ing. Miroslav Němec a další. Na Vaši účast se těší kolektiv klastru ETIK, z.s.! Název projektu: Rozvoj klastrových aktivit a procesů v inovativních oblastech Smart regions a dalších příbuzných odvětvích Registrační číslo projektu - CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_149/0011836
Read more...

Zápis z mimořádné valné hromady ze dne 31.10.2019

ZÁPIS z jednání mimořádné Valné hromady Energeticko-technického inovačního klastru, z.s., které se uskutečnilo dne 31. října 2019 od 15.30 hodin v zasedací místnosti ETIK, Smilova 705, 530 02 Pardubice. Přítomno 14 členů ETIK z celkového počtu 26  Přítomno 53,8 % členů ETIK Mimořádná Valná hromada je usnášeníschopná (nadpoloviční většina) Seznámení s programem jednání valné hromady: Úvod – seznámení s programem  mimořádné Valné hromady  Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů Zahajovací příspěvek předsedkyně výkonné rady – finanční plán ETIKU Zpráva o realizaci projektů z OP PIK včetně konferencí v Pardubicích a v Aspernu Schválení nových projektů z OP PIK – VI. klastrové výzvy Úprava stanov Přijetí nových členů klastru Závěr HLASOVÁNÍ Program byl schválen 14 hlasy členů ETIK (prostá většina přítomných členů) Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů Výkonná rada navrhuje na mimořádné valné hromadě: zapisovatele: Ivan Hudeček ověřovatele zápisu: František Janeba, Josef Šváb osobu pověřenou sčítáním hlasů: Petra Polanská Zahajovací příspěvek předsedkyně správní rady ETIK Ludmily Navrátilové - činnost ETIKU a jeho finanční plán na následující období  Usnesení: Valná hromada bere na vědomí finanční plán na rok 2019 Zpráva o realizaci projektů z OP PIK včetně konferencí v Pardubicích a v Aspernu      Ing. Josef Šváb, Mgr. Ivan Hudeček Rozvoj klastrových aktivit a procesů v inovativních oblastech Smart regions a dalších příbuzných odvětvích – aktuální stav K 31.10. 2019  bylo v projektu: nastavena komunikace s API, spojeny první dvě etapy projektu v jednu, udělána a schválena změna místa realizace a čerpání rozpočtu zadány práce na marketingu: Marketingová strategie Webové stránky Propagační materiály Analýza rozvoje příležitostí Intranet Grafický manuál S NCA stanoven obsah v etapě Školení v oblastech klastrové problematiky, termín zahájení 25.11. 2019 s cílem získání bronzové známky klastrové excelence Uskutečnila se 2 školení v etapě Rozvojová školení zaměstnanců Připravena Konference v Pardubicích Energeticky úsporná obec – Chytrá ulice 7.11. 2019 Připraveny 3 workshopy v rámci konference  Rozvoj meziklastrové spolupráce v oblasti udržitelných a inovativních technologií a energetických úspor - aktuální stav K 31.10. 2019  bylo v projektu: nastavena komunikace s API, spojeny první dvě etapy projektu v jednu, udělána a schválena změna místa realizace a čerpání rozpočtu zadány práce na marketingu: Mezinárodní newsletter Jazyková mutace webových stránek Překlady vybraných projektových analýz, studií a propagačních předmětů Pořízení databáze kontaktů na mezinárodní úrovni Mezinárodní propagační materiály Připravena Konference ve Vídni (městská část Aspern - Seestadt) Inovativní město, obec = příležitost pro každého dne 14.11. 2019 Usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu o realizaci projektů z OP PIK Rozvoj klastrových aktivit a procesů v inovativních oblastech Smart regions a dalších příbuzných odvětvích CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_149/0011836 a Rozvoj meziklastrové spolupráce v oblasti udržitelných a inovativních technologií a energetických úspor CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_150/0011837. Schválení nových projektů z OP PIK – VI. klastrové výzvy     Představení projektů ROZVOJ II, INTERNACIONALIZACE II a Výzkum II - Ing. Josef Šváb Josef Šváb seznámil přítomné s Projekty  v VI. Klastrové výzvě ---podány předběžné žádosti Rozvoj meziklastrové spolupráce v oblasti udržitelných a inovativních technologií a energetických úspor II  Doba realizace: 1.1. 2021 – 31.12. 2022 Rozpočet: 4 mil. Kč / 50 % spolufinancování/ Budou realizovány aktivity aplikované v internacionalizační strategii a v souladu se závěry z realizace předchozího projektu Rozvoj meziklastrové spolupráce v oblasti udržitelných a inovativních technologií a energetických úspor CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_150/0011837. Náplní projektu je rozvoj mezinárodní meziklastrové spolupráce v oblasti udržitelných a  inovativních technologií a energetických úspor s okolními  sousedními zeměmi a navázání spolupráce se státy a organizacemi z asijského kontinentu. Rozvoj klastrových aktivit a procesů v inovativních oblastech Smart regions a dalších příbuzných odvětvích II Doba realizace: 1.1. 2021 – 31.12. 2022 Rozpočet: 4 mil. Kč / 50 % spolufinancování/ Náplní projektu je další rozvoj klastrových aktivit a procesů v inovativních oblastech Smart regions a dalších příbuzných odvětvích se zaměřením zavádění inovačních technologií a výsledků VaV do praxe (aplikovaný výzkum), sdílení informací v oblasti chytrých řešení v různých oblastech /úspory energii, ochrany vod, odpadové hospodářství, zelené střechy apod./. Projekt navazuje na závěry a doporučení předchozího projektu ve IV. klastrové výzvě. ETIK - kolektivní výzkum v oblasti chytrých řešení pro regiony, města a obce Doba realizace: 1.1. 2021 – 31.12. 2022 Rozpočet: 19,5 mil. Kč / 30 % spolufinancování/ Žadatel předkládá 3 podprojekty se zaměřením na výzkum v oblasti chytrých a inovativních řešení, které zapadá do konceptu First Effective Smart City. Zaměření jednotlivých podprojektů - SMART City se zaměřením na inovativní řešení energeticky a odpadně ostrovních systémů bydlení s postupnou transformací obce na soběstačný region v rámci energetiky, vodohospodářství a odpadů - Chytrá řešení v oblasti Biodynamického veřejného osvětlení - Využití odpadových sutí v rámci Cirkulární ekonomiky Diskuse: Zástupce KS NS MAS PK připomněl podmínku, že realizovat projekty s využitím finančních prostředků z jiných projektů není možné. HLASOVÁNÍ Projekty do VI. Klastrové výzvy  byly schváleny 14 hlasy členů ETIK (nadpoloviční většina všech členů klastru) Usnesení: Mimořádná valná hromada schvaluje projekty Rozvoj a Internacionalizace a dále schvaluje jejich podání do VI. Výzvy Spolupráce - Klastry. Úprava stanov  Ludmila Navrátilová seznámila s úpravou stanov klastru v bodu 3, kde je rozdělena hlavní a vedlejší činnost. V případě nutnosti stát se plátcem DPH bude tato změna jednodušší. Bod 3.2 Stanov se upravuje následovně:  Poslání Spolek naplňuje  činnostmi, které se dělí na hlavní a vedlejší. doplněn bod 3.3 Hlavní činnost Spolku spočívá zejména v: podpoře inovací a zvýšení konkurenceschopnosti členů Spolku; podpoře rozvoje oboru  SMART technologií a s nimi souvisejících oborů v ČR a na dalších územích zájmu Spolku; rozvoji mezinárodní spolupráce v oboru SMART technologií a s nimi souvisejících oborů; ochraně profesních zájmů členů Spolku a zájmů podnikajících osob; poskytování služeb pro členy Spolku v oblasti poradenství a analýz, týkajících se získávání podpory z veřejných fondů, zajišťování všech druhů kooperace, vzdělávacích akcí (seminářů a odborných kurzů);  poradenské a konzultační činnosti v oblasti SMART technologií; ve výzkumu a vývoji v oblasti SMART technologií a v dalších oblastech; v osvětě a vzdělávání v oblasti SMART technologií a v dalších oblastech; v pořádání vzdělávacích, kulturních a společenských akcí; podpoře klastrových aktivit kromě obchodu a služeb; ve zprostředkování styků mezi členy Spolku za účelem rozvoje výzkumně vývojových aktivit; správě a aktualizaci databáze členů Spolku;  shromažďování a správou prostředků a podporu svých aktivit;  podpoře spolupráce při zakládání konsorcií a při fúzích členů Spolku;  podpoře informovanosti veřejnosti o poslání Spolku a propagací svých členů.  doplněn bod 3.4 Vedlejší činností Spolku je činnost hospodářská a spočívá zejména: ve vydávání a půjčování publikací k podpoře a inovacím v oblasti SMART technologií; ve zprostředkování styků mezi členy Spolku za účelem rozvoje obchodních a komerčních aktivit; ve zprostředkování obchodu a služeb; v zajišťování odborné pomoci při uzavírání obchodních smluvních vztahů; v poradenské a konzultační činnosti, zpracování odborných studií a posudků; v reklamní činnosti, marketingu a mediálním zastoupení; v poskytování služeb v oblasti administrativní správy a ve službách organizačně hospodářských; ve vydávání odborných publikací, odborných periodických tiskovin a publikací.  doplněn bod 3.5 Vedlejší činnost slouží výlučně k naplňování účelu a financování hlavní činnosti Spolku. HLASOVÁNÍ Úprava Stanov byla schválena 14 hlasy členů ETIK (prostá většina přítomných členů) Přijetí nových členů Stav členské základny k 31. 10. 2019 Ludmila Navrátilová Energeticko-technický inovační klastr má ke dni konání mimořádné valné hromady celkem 26 členů /viz seznam členů/. HLASOVÁNÍ Stav členské základny ETIK k 31. 10. 2019 byl schválen 14 hlasy členů ETIK (prostá většina přítomných členů) Ukončení členství Usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu o vystoupení společnosti O2 Servicies z Energeticko-technického inovačního klastru, z.s. Členské příspěvky Výkonná rada ETIK navrhuje roční členský příspěvek na rok 2019 ve výši 5 000 Kč pro každého člena v kategorii „Obchodní společnosti a fyzické osoby podnikající“. K 31. 10. 2019 bylo zaplaceno 5 členských příspěvků, dosud nezaplatili: Návrh na přijetí nových členů, představení nových členů klastru HLASOVÁNÍ Návrh na přijetí společností Bezobchoďáka s.r.o. Praha, Clever Energies s.r.o. Praha, HCH Invest Group a.s. Praha, Investiční vozy s.r.o. Praha, Clever Properties s.r.o. Pardubice,Clever Service s.r.o. Pardubice a Scandibaby s.r.o. Praha do klastru ETIK, z.s. k 31. 10. 2019 byl schválen 13 hlasy členů ETIK (prostá většina přítomných členů), 1 se zdržel hlasování. Závěr Pozvánka na  mimořádnou valnou hromadu byla zaslána před konáním valné hromady v souladu se Stanovami. Výkonný ředitel ETIK, z.s. , Josef Šváb poděkoval přítomným za účast.
Read more...

Energeticko-technický inovační klastr pomáhá na svět chytrým obcím

Konference v Pardubicích a ve Vídni samosprávám poradí, jak na to Nejnovější informace o možnostech modernizace měst a obcí v rámci programu Smart Region Pardubického kraje nabídnou dvě konference organizované Energeticko-technickým inovačním klastrem ve spolupráci s Nanopharmou a za účasti klastru Nanoprogress. První z konferencí, pořádaných v rámci projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, se uskuteční ve čtvrtek 14. listopadu ve vídeňské části Aspern Seestadt. Cílem pardubické konference s názvem Energeticky úsporná obec – Chytrá ulice je seznámit samosprávu obcí se zaváděním nových řešení v souladu s novou koncepcí Energeticky úsporná obec. „Naplnění této koncepce je zásadní pro udržitelný rozvoj měst a obcí. Řeší řadu témat, jakými jsou například energeticky chytrá obec, decentralizovaná energetika s návaznou ekomobilitou, zachování vody v krajině, zdravé životní prostředí či komunitní programy. V odpoledním bloku programu se uskuteční tři interaktivní semináře, které přinesou odpovědi na řadu otázek, například jak využít obnovitelné zdroje energie v obcích, jak zvýšit jejich energetickou soběstačnost a bezpečnost nebo kdy je výhodné využít pro financování takových projektů metody Energy Performance Contracting, kdy jsou nová technická řešení financována z dosažených úspor,“ vysvětluje předsedkyně výkonné rady klastru Ludmila Navrátilová. Na programu jsou vedle obsahu uvedené koncepce také schválené cíle Územní energetické koncepce Pardubického kraje z hlediska budování Smart region či informace o její interaktivní mapě. Termín konference bude upřesněn. Účastníci konference v Aspernu, kterou Energeticko-technický inovační klastr pořádá v rámci projektu Rozvoj meziklastrové spolupráce v oblasti udržitelných a inovativních technologií a energetických úspor se v jejím závěru budou moci seznámit s budováním tzv. jezerního města Aspern. Tato severovýchodní městská část Vídně je příkladem inteligentního řešení energetiky, dopravy a budov využívajících obnovitelné zdroje energie, zároveň efektivního fungování infrastruktury včetně komunikačních sítí pro rychlejší rozvoj komunitní společnosti a přívětivého prostředí pro spokojený život lidí. „Přestože koncept smart cities a smart regions není ničím novým, vídeňská městská rada pokročila v uvádění inovativních řešení v život zřejmě nejdál v Evropě. Bez nadsázky lze říci, že Aspern Seestadt je jeden z nejvýznamnějších evropských developerských projektů současnosti,“ konstatuje Ludmila Navrátilová. Multifunkční obytné centrum vzniká již od roku 2011 na ploše 240 hektarů a v konečném důsledku nabídne životní podmínky pro 20 tisíc obyvatel, přičemž zde vznikne přibližně stejný počet pracovních míst. Koncept Smart City Vídeň je ojedinělý také netradiční dělbou městské mobility, kde 40 procent představuje veřejná doprava, 40 procent cyklistika a pěší chůze a pouhých 20 procent individuální automobilová doprava. Vzhledem k pozvání mimořádné a zplnomocněné velvyslankyně České republiky v Rakousku JUDr. Ivany Červenkové, aktivní účasti zástupce datové platformy Hlavního města Prahy Golemio, místopředsedy Svazu měst a obcí Slovenské republiky a předpokládané účasti představitelů vídeňské radnice by se konference měla stát novým impulzem k prohloubení spolupráce mezi Českou republikou a Rakouskem i všemi třemi uvedenými zeměmi v oblasti zavádění moderních technologií do života měst a obcí.
Read more...

Zápis z Valné hromady konané 20.6.2019

ZÁPIS z jednání řádné Valné hromady Energeticko-technického inovačního klastru, z.s., které se uskutečnilo dne 20. června 2019 od 15.00 hodin v zasedací místnosti ETIK, Smilova 705, 530 02 Pardubice  Přítomní: Dle listiny přítomných Na začátku jednání přítomno 61,9 % z celkového počtu členů ETIK, tj. 13 členů ETIK z celkového počtu 21. V průběhu jednání se počet přítomných postupně zvýšil na 15 členů ETIK.  Úvod valné hromady Petr Lukáš, výkonný ředitel ETIK, přivítal přítomné a zahájil jednání Valné hromady. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady, poté konstatovala, že valná hromada je usnášeníschopná počtem 13 přítomných členů ETIK, z nichž každý má 1 hlas, tj. 61,9 % z celkového počtu 21 hlasů (přítomna nadpoloviční většina). Na úvod byl také přednesen navržený program jednání.  Bod č. 1  Schválení programu valné hromady  1.  Úvod – seznámení s programem Valné hromady  Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů Zahajovací příspěvek předsedkyně výkonné rady Zpráva výkonné rady ETIK za rok 2017 a 2018 Zpráva dozorčí rady ETIK za rok 2017 a 2018 Stav členské základny k 20. 6. 2019 Členské příspěvky Stav hospodaření a schválení účetní závěrky ETIK za rok 2017 a 2018 Přehled aktivit ETIK v letech 2017 a 2018 a stanovení plánu aktivit na rok 2019 Změna stanov ETIK Volba výkonné rady Volba dozorčí rady Zpráva o realizaci projektů z OP PIK Zpráva o přípravě projektu z OP Zaměstnanost Představení nových členů klastru Různé Závěr  Hlasování: Program byl schválen počtem hlasů 13 z celkového počtu hlasů 21, tedy prostou většinou přítomných členů.  Bod č. 2  Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů  Výkonná rada navrhla valné hromadě zapisovatele (Ivan Hudeček), ověřovatele zápisu (František Janeba, Josef Šváb) a osobu pověřenou sčítáním hlasů (Petra Polanská).  Hlasování: Zapisovatel, ověřovatelé zápisu a osoba pověřená sčítáním hlasů byli schváleni počtem hlasů 13 z celkového počtu hlasů 21, tedy prostou většinou přítomných členů.  Bod č. 3  Zahajovací příspěvek předsedkyně správní rady ETIK, z.s. Ludmily Navrátilové  Ludmila Navrátilová seznámila přítomné členy se skutečností, že ETIK, z.s. se stal realizátorem několika projektů z OP PIK a OPZ. Pracovní smlouvy byly uzavřeny na dobu určitou k 31.12.2020  se dvěma projektovými manažery (Rozvoj klastrových aktivit a procesů v inovativních oblastech Smart regions a dalších příbuzných odvětvích - Josef Šváb, Rozvoj meziklastrové spolupráce v oblasti udržitelných a inovativních technologií a energetických úspor – Ivan Hudeček, Ve funkci finančního ředitele je František Janeba, dohled zajišťuje Petra Polanská, koordinátorem projektů je Ludmila Navrátilová.). Na konci října 2019 bude ukončen projekt z OPZ Nevzdávej to, 1. 7. 2019 bude zahájena realizace projektu z OPZ: ETIK Profesní vzdělávání zaměstnanců členských subjektů (v členské základně bude zjištován zájem o druh školení), u kterého je plánováno zahájení výběrového řízení.  Přítomní členové ETIK berou informace k danému bodu na vědomí.  Bod č. 4  Zpráva výkonné rady ETIK o činnosti klastru v roce 2017 a v roce 2018  Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady, přednesla přítomným zprávu výkonné rady za rok 2017 a 2018 (viz příloha zápisu). Po přednesení zprávy výkonné rady nebyly ze strany přítomných žádné dotazy.  Hlasování: Zpráva výkonné rady ETIK za rok 2017 a za rok 2018 byla schválena 13 hlasy, tj. 61,9 % hlasů přítomných členů ETIK.  Bod č. 5 Zpráva dozorčí rady ETIK za rok 2017 a za rok 2018 Petr Lukáš vyzval Milana Vicha, předsedu dozorčí rady, aby přednesl přítomným zprávu dozorčí rady za rok 2017 a za rok 2018. Milan Vich konstatoval, že valná hromada ETIK dne 8.1. 2019 nebyla usnášeníschopná. Dozorčí rada vyjádřila s touto skutečností nespokojenost. Nebyla o činnosti klastru dostatečně informována a nebyla schválena účetní závěrka. Dozorčí rada proto požádala předsedkyni výkonného výboru Ludmilu Navrátilovou o nápravu. Následně se situace zlepšila. Vyjasněna byla otázka aktuální členské základny (někteří členové dosud nezaplatili členské příspěvky), uskutečnilo se několik schůzek, byl z nich pořízen zápis a byla navržena konkrétní řešení. Všechny navržené body byly splněny. Dozorčí rada vzala na vědomí informaci o projektech, personálním zajištění vedení ETIK i projektových týmů, seznámila se s účetní závěrkou a daňovým přiznáním ETIK za rok 2017 a za rok 2018.  Dozorčí rada jednala dne 3.6. 2019 a domluven byl další postup: bude zajištěna pravidelná komunikace ze strany předsedkyně správní rady (1x za měsíc zpráva elektronickou poštou o postupné realizaci projektů) a bude splněna podmínka právního zajištění (supervize advokátní kanceláře Paděra, Rada a Partneři, s.r.o. - termín 31. 7. 2019). Za pozitivum považuje rychlé svolání této valné hromady.  Zpráva dozorčí rady je přílohou tohoto zápisu.  Hlasování: Zpráva dozorčí rady ETIK za rok 2017 a za rok 2018 byla schválena 14 hlasy, tj. 66,6% hlasů přítomných členů ETIK.  Bod č. 6 Stav členské základny k 20. 6. 2019 Petr Lukáš přítomné informoval, že klastr má ke dni konání valné hromady, tj. k 20. 6. 2019, celkem 21 členů. Další firmy členství zvažují. Celkem 16 subjektů nezaplatilo příspěvek ve výši 20 000 Kč, tj. celkem 320 tis. Kč. Pokud tyto subjekty členský příspěvek neuhradí, budou vyzváni k jeho uhrazení a pokud tak neučiní do 30.9. 2019, bude jim nabídnuto ukončení členství. Důvodem neuhrazení členského příspěvku ve většině případů není jeho výše, ale změny ve struktuře firem (například Siemens, s.r.o. se rozdělila na dvě entity, změny nastaly také ve společnosti ELTODO, a.s.). Firmám se pochopitelně při splnění závazků umožní v členství pokračovat. Zároveň je podporováno členství malých a středních podniků do 80 zaměstnanců a neziskového sektoru, který je od placení členských příspěvků osvobozen. Z uvedených členů je celkem 12 subjektů kategorizováno v souladu  s článkem 5, bodem 5.2 Stanov jako ,,Obchodní společnosti a fyzické osoby podnikající" a 9 členů je v kategorii ,,Odborní členové“.  Ludmila Navrátilová v tomto bodě informovala o ukončení členství následujících společností: Designa Parking a Access s.r.o. (odstoupení nabývá účinnosti od 22. 11. 2017 dle čl. 5.5 platných Stanov ETIK), ATOS IT Solutions and Services s.r.o. (19. 3. 2018), Elmo-Trade s.r.o. (9. 5. 2018), BW - Stavitelství, s.r.o. (21. 5. 2018 ), Foxconn s.r.o. (31. 12. 2018), Sery - All s.r.o. (18. 3. 2019), easy zone s.r.o. (19. 3. 2019), Stapro s.r.o. (12. 6. 2019), ENESA, a.s. (13. 6. 2019). K aktuálnímu stavu členské základny nebyly ze strany přítomných žádné dotazy.  Hlasování: Zpráva výkonné rady ETIK o stavu členské základny k 20. 6. 2019 byla schválena 15 hlasy, tj. 71,4 % hlasů přítomných členů ETIK.  Bod č. 7  Členské příspěvky na rok 2019  Ludmila Navrátilová znovu konstatovala, že organizace v kategorii ,,Odborní členové“ jsou od úhrady členského příspěvku osvobozeny. Byl navržen členský příspěvek pro rok 2019, a to ve výši 5 000 Kč + zpoplatněné služby (hrazené individuálně, například za účast na konferencích apod.)  Hlasování: Návrh výkonné rady ETIK o výši členského příspěvku 5000 Kč na rok 2019 byl schválen 14 hlasy, tj. 66,6 % hlasů přítomných členů ETIK. Jeden se zdržel hlasování.  Bod č. 8  Stav hospodaření a schválení účetní závěrky ETIK za rok 2017 a za rok 2018  Informace k hospodaření ETIK podala Petra Polanská. Hospodaření klastru v roce 2017 skončilo hospodářským výsledkem +9309,- Kč při celkových příjmech 984.169,- Kč. Hospodaření klastru v roce 2018 skončilo hospodářským výsledkem + 35.593,- Kč při celkových příjmech 2.423.562,- Kč. Příjmy stouply hlavně provozní dotací z projektu „Nevzdávej to“ v celkové výši 1.495.656,85 Kč. Tento projekt je účetně evidován samostatně.  Hlasování: Výsledky hospodaření ETIK za rok 2017 a způsob naložení s hospodářským výsledkem byl schválen 15 hlasy, tj. 71,4 % hlasy přítomných členů ETIK.  Hlasování: Výsledky hospodaření ETIK za rok 2018 a způsob naložení s hospodářským výsledkem byl schválen 15 hlasy, tj. 71,4 % hlasy přítomných členů ETIK.  Bod. č. 9 Přehled aktivit ETIK v letech 2017 a 2018 a stanovení plánu aktivit na rok 2019 Petr Lukáš přednesl zprávu o činnosti ETIK, z.s. v letech 2017 a 2018 a plánu aktivit na rok 2019. V této souvislosti upozornil na projekt z OPZ ETIK Profesní vzdělávání zaměstnanců členských subjektů, kde budou vzdělávací okruhy přizpůsobeny potřebám členů klastru (manažerské schopnosti, microsoft office, hardskills - IoT, GDPR atd.). Školení v jazykových dovednostech se budou soutěžit odděleně.  Přítomní členové ETIK berou informace k danému bodu na vědomí.  Bod č. 10 Změna stanov ETIK Výkonná rada předložila členské základně návrh znění nového návrhu stanov ETIK. Navržené znění stanov je přílohou tohoto zápisu.  V prvé řadě výkonná rada upozornila členskou základnu na úpravy v bodě 4. - orgány spolku, Valná hromada bude stále svolávána jedenkrát ročně (zejména z důvodu schválení účetní závěrky), dochází ke zjednodušení svolávání valné hromady, kdy pozvánky mohou být zasílány pouze na elektronické  adresy členů uvedené v seznamu členů. Dále sice byla zachována usnášeníschopnost v původní úpravě, tedy že je třeba účasti alespoň nadpoloviční většiny všech členů, ale současně byla zanesena možnost v případě, kdy valná hromada nebude schopná usnášení, konat po 30 minutách náhradní valnou hromadu. Tato náhradní valná hromada je usnášeníschopná při účasti libovolného počtu členů. O této skutečnosti budou členové vždy poučeni již v pozvánce na řádnou valnou hromadu. Pravomoci valné hromady, výkonné rady ani dozorčí rady tak nebyly nijak měněny, neboť zanesením možnosti svolat náhradní valnou hromadu je umožněno jednat pružněji a efektivněji i bez účasti potřebné většiny členů.  Dále výkonná rada zdůraznila body 4.7. a 4.8. stanov, které definují kvalifikovanou většinu pro účely dotačních programů či poskytování jiných finančních či materiálních plnění. Uvedená ustanovení byla zanesena v souvislosti s dotačními dokumenty a jejich přítomnost ve stanovách je nezbytná. Směrem ,,dovnitř spolku“ tak valná hromada působí v režimu uvedeném shora, ovšem dle požadavků dodaných dotačních programů je nutné, aby nejméně společné projekty spolku a jejich náklady byly schvalovány nadpoloviční většinou všech členů spolku. Ustanovení v bodě 4.8. pak zavazuje spolek v případě, kdy by v budoucnu jakýkoliv poskytovatel dotace/grantu/podpory/apod. požadoval kvalifikovanou většinu ke schválení určitého rozhodnutí pro účely dané dotace/grantu/podpory/apod., že tuto většinu zajistí.  V bodě 5. stanov je zaneseno a rozpracováno hlasování per rollam, tedy elektronické hlasování prostřednictvím e-mailové schránky.  V článku 6.5. je dále zaneseno prohlášení člena, že souhlasí s tím, že komunikace mezi ním a spolkem bude probíhat zejména formou elektronické pošty. Výkonná rada apelovala v této souvislosti na členy, aby drželi své kontaktní e-mailové adresy uvedené v seznamu členů aktuální. Je také ulehčena možnost vystoupení člena (postačí elektronicky) a jeho vyloučení (lze z jakéhokoliv důvodu i u neplatících členů viz 6.10. stanov, u platících je pak urychlen proces vyloučení pro neuhrazení  členského příspěvku viz 6.9. stanov).  Z praktického hlediska byl lehce upraven proces přijímání nových členů, když o přijetí rozhoduje valná hromada (což může učinit i per rollam nebo na náhradní valné hromadě), přičemž výkonná rada pouze přezkoumá správnost a úplnost přihlášky a předloží ji valné hromadě a vyjádří se k vhodnosti uchazeče jako člena spolku.  V závěrečné části pak výkonná rada poukázala na článek 9.1. stanov, kde bylo ponecháno, že o změnách a doplnění stanov rozhoduje 2/3 většina přítomných členů valné hromady. Toto ujednání lze považovat za standardní, když k takovému rozhodnutí, jako je přijetí změn či doplnění stanov, je určena kvalifikovaná většina.  Dále byla nově navržena úprava bodu 4.10 - zápis z valné hromady obdrží všichni členové spolku, zároveň bude zápis umístěn např. v určené sekci intranetu, kam bude mít každý člen přístup a bude moci si ho stáhnout. Tím se předejde problémům, pokud zápis někomu elektronickou cestou nebude  doručen.  Další nově navrženou změnou byl počet pěti členů výkonné rady místo dosavadních šesti. Členové navrhují oproti předloženému návrhu znění nových stanov, aby výkonná rada měla pět členů, tedy navrhují změnu čl. 4.13. předkládaného znění stanov a případně dalších navazujících článků. O této změně návrhu stanov bylo hlasováno přítomnými členy a změna tohoto ustanovení byla schválena 15 přítomnými členy.  Přítomní členové diskutovali o jednotlivých ustanoveních předloženého návrhu stanov a projednali pozměňovací návrhy, které jsou uvedeny výše v tomto zápisu. Všechny dílčí změny byly projednány a odsouhlaseny 15 přítomnými členy.  Hlasování: Stanovy ETIK, Z.S. v předloženém návrhu ve znění pozměňovacích návrhů, o nichž bylo diskutováno a hlasováno, byly schváleny 15 hlasy členů ETIK (tedy dvoutřetinovou většinou přítomných členů spolku).  Bod č. 11  Volba složení výkonné rady ETIK, Z.S.  O složení výkonné rady ETIK, z.s. bylo hlasováno proklamací.  Na funkci předsedkyně výkonné rady ETIK, z.s. byla navržena Ludmila Navrátilová. Hlasování: Ludmila Navrátilová ve funkci předsedkyně výkonné rady ETIK, z.s. byla schválena 15 hlasy, tj. 71,4 % hlasy přítomných členů ETIK.  Na funkci místopředsedy výkonné rady ETIK, z.s. byl navržen Petr Lukáš. Hlasování: Petr Lukáš ve funkci místopředsedy výkonné rady ETIK, z.s. byl schválena 15 hlasy, tj. 71,4 % hlasy přítomných členů ETIK.  Na funkci člena výkonné rady ETIK, z.s. byl navržen Jan Hrbek. Hlasování: Jan Hrbek ve funkci člena výkonné rady ETIK, Z.s. byl schválena 15 hlasy, tj. 71,4 % hlasy přítomných členů ETIK.  Na funkci člena výkonné rady ETIK, z.s. byl navržen Ivan Hudeček. Hlasování: Ivan Hudeček ve funkci člena výkonné rady ETIK, z.s. byl schválena 15 hlasy, tj. 71,4 % hlasy přítomných členů ETIK.  Na funkci výkonného ředitele ETIK, z.s. byl navržen Josef Šváb. Hlasování: Josef Sváb ve funkci výkonného ředitele ETIK, z.s. byl schválena 15 hlasy, tj. 71,4 % hlasy přítomných členů ETIK.  Bod č. 12  Volba složení dozorčí rady ETIK, z.s.  Na funkci předsedy dozorčí rady ETIK, z.s. byl navržen Milan Vich. Hlasování: Milan Vich ve funkci předsedy dozorčí rady ETIK, z.s. byl schválen 15 hlasy, tj. 71,4 % hlasy přítomných členů ETIK.  Na funkci člena dozorčí rady ETIK, z.s. byl navržen Jiří Doležal. Hlasování: Jiří Doležal ve funkci člena dozorčí rady ETIK, z.s. byl schválen 14 hlasy, tj. 66,6 % hlasy přítomných členů ETIK. 1 se zdržel hlasování.  Na funkci člena dozorčí rady ETIK, Z.s. byl navržen Jan Kafka. Hlasování: Jan Kafka ve funkci člena dozorčí rady ETIK, z.s. byl schválen 14 hlasy, tj. 66,6% hlasy přítomných členů ETIK. 1 se zdržel hlasování.  Bod č. 13. Zpráva o realizaci projektů z OP PIK Josef Šváb seznámil přítomné členy klastru s projekty z OP PIK Rozvoj klastrových aktivit a procesů v inovativních oblastech Smart regions a dalších příbuzných odvětvích a Rozvoj meziklastrové spolupráce v oblasti udržitelných a inovativních technologií a energetických úspor. Dále zmínil projekt z OPZ ETIK Profesní vzdělávání zaměstnanců členských subjektů. Souhrnná informace o těchto projektech je přílohou tohoto zápisu.  Přítomní členové ETIK berou informace k danému bodu na vědomí.  Bod č. 15 Představení nových členů klastru Petra Polanská představila přítomným členům klastru 6 nových členů - 50 Plus, z.s., A - FORUM, z.s., Dileris a.s., První DSP Družstvo, JHS - Centre, o.p.s. a GeoEko, s.r.o.  Hlasování: Noví členové ETIK, z.s. byli schváleni 15 hlasy, tj. 71,4 % hlasy přítomných členů ETIK.  Bod č. 16  Různé  V tomto bodě Ludmila Navrátilová připomněla úspěšnou odbornou konferenci Voda v období sucha, kterou ETIK, Z.S. uspořádal dne 22. 11. 2018 ve spolupráci se Střední průmyslovou školou chemickou Pardubice a firmou GeoEko, s.r.o. Pardubice. Milan Vich podpořil význam pracovní skupiny Životní prostředí z důvodu rozvoje tzv. cirkulační ekonomiky a odpadového hospodářství. Myšlenku podpořil také Jan Kafka za společnosti SK EKO Pardubice s.r.o. V závěru Ludmila Navrátilová zmínila připravenost ETIK, Z.S. spolupracovat při přípravě a realizaci Smart Akcelerator II.  Přítomní členové ETIK berou ostatní informace v rámci bodu ,,Různé“ na vědomí.  Bod č. 13. Závěr Petr Lukáš poté poděkoval všem přítomným hostům a členům valné hromady za účast a ukončil jednání.  V Pardubicích dne 20. 6. 2019
Read more...

Digitální vzdělávání předpokladem úspěchu v době 4. průmyslové revoluce

Současná mladá generace vzájemně komunikuje prostřednictvím moderních technologií, které vnímá jako přirozenou součást svého života. „Vyrostla se smartphony a tablety a i vzdělávací obsah chce přijímat způsobem, který je jí vlastní,“ říká obchodní ředitel společnosti ATOS Jiří Stich. Členové Energeticko-technického inovačního klastru v čele s Atosem považují digitální vzdělávání za efektivní nástroj ke sdílení informací a ke zvyšování kvalifikace žáků či zaměstnanců firem. V Pardubickém kraji proto vznikla iniciativa pro nasazení moderních technologií k elektronickému vzdělávání nejen při přípravě žáků ve středních školách, ale také uchazečů o zaměstnání či přímo zaměstnanců v podnicích.
Read more...

Energeticko-technický inovační klastr uspořádal konferenci o moderních technologiích za účasti premiéra Bohuslava Sobotky a ministra Jana Chvojky

Praha 28. února 2017 – Možnostem, jak mohou chytrá řešení usnadnit občanům jejich běžný život, byla věnována konference s názvem Moderní technologie ve službách státu a občanů. Pod záštitou předsedy vlády České republiky Bohuslava Sobotky a pod patronací ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jana Chvojky se uskutečnila v úterý 28. února 2017 v prostorách Lichtenštejnského paláce v Praze. O aktuálních tématech zde hovořili zástupci členských společností Energeticko-technického inovačního klastru. „Moderní technologie nemohou pouze zefektivňovat výrobní procesy. Měly by být také součástí každodenního života občanů, zlepšovat jejich životní standard, a to bez ohledu na jejich věk, dosažené vzdělání či jejich momentální sociální podmínky,“ říká ministr Jan Chvojka. Podle něho jde především o zajištění ještě větší osobní bezpečnosti, usnadnění celoživotního přístupu ke vzdělání, pomoc v rozvoji kompetencí a tím také uplatnitelnosti na pracovním trhu. Neméně důležitá je snadnější komunikace s poskytovateli služeb i státní správou a samosprávou, včetně zajištění snadného přístupu k informacím či ochrany osobních údajů. Kvalita zabezpečení dat musí být samozřejmostí Právě naléhavou potřebu zkvalitnit zabezpečení dat v souvislosti s novou směrnicí EU o ochraně osobních údajů platnou od května 2018 zdůraznil Jiří Stich ze společnosti ATOS IT Solutions and Services. „Je nejvyšší čas, aby se české firmy a organizace shromažďující osobní údaje začaly na jednotlivé požadavky regulace GDPR připravovat. Budou muset prokázat jasný a potvrzující souhlas pro zpracování těchto dat, jinak budou všechny činnosti spojené s touto agendou ze strany úřadů zablokovány. A co může být ještě důraznějším varováním: v každé zemi EU může úřad pro ochranu osobních údajů přijmout nápravná opatření proti společnostem (bez ohledu na to, kde mají sídlo) podpořená pokutami až do výše 20 miliónů € nebo 4 % z ročního celosvětového obratu,“ upozorňuje Jiří Stich. Dále připomíná, že v návaznosti na nařízení Evropského parlamentu a Rady EU o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (tzv. eIDAS) bude do září příštího roku v České republice nezbytné učinit další opatření v soukromém sektoru i ve státní správě. V souladu s evropskou legislativou jde o vytvoření systému identity a identifikace úředníků včetně nástrojů splňujících uvedené nařízení o povinnosti vzájemného uznávání elektronických dokumentů. Chytré město bude splňovat trendy moderního životního stylu Vzhledem k tomu, že  společnost Foxconn, světový lídr v poskytování komplexních IT řešení,  připravuje v příštích letech investici do zóny, která se v moderní terminologii označuje pojmem Smart City, byla část její prezentace věnována také tomuto tématu. Pojem Smart City, neboli Chytré město, v sobě skrývá  komplex budov propojených špičkovými chytrými technologiemi, které by měly ve svém důsledku vést k efektivnímu a hlavně technicky vyspělému řízení celé oblasti. Zamýšlená investice s sebou nese rovněž  vznik nových, vysoce specializovaných pracovních míst, což s sebou ponese i příchod nových zaměstnanců do regionu. Je tak pravděpodobné, že v rámci uvedeného projektu dozná  stávající areál Foxconn významných změn. Nové či upravené kancelářské prostory, střední škola, moderní zóna pro bydlení, sportoviště, obchodní zóna, to vše by se mohlo do několika let stát realitou. K projetu tzv. Chytrých měst se vyjádřil  také Bill Campbell, generální ředitel společnosti Foxconn CZ: „V České republice podnikáme již téměř 17 let a jsme nejen největším, ale také nejlepším komerčním zaměstnavatelem Pardubického kraje. Cítíme zodpovědnost investovat do projektů, jakým je například Smart City, jehož cílem je vybudovat takový komplex, který bude splňovat trendy moderního životního stylu a současně bude plnohodnotně využíván všemi obyvateli.“ Inovativní technologie zlepšují kvalitu života občanů Současná společnost čelí řadě výzev – globalizace, urbanizace, růst počtu obyvatel, změny klimatu či digitalizace ovlivňují každodenní životy obyvatel, a to zejména ve městech. Způsobům, jakým se k těmto změnám mohou postavit firmy jakožto odpovědní firemní občané a prostřednictvím svých technologií přispět ke zlepšení komfortu života obyvatel, se věnovala ve své prezentaci společnost Siemens Česká republika. „Nové technologie mohou výrazně zlepšit řadu oblastí každodenního života – dopravu, infrastrukturu, bezpečnost, péči o seniory, děti i hendikepované, chytré a spolehlivé dodávky energií i komunikaci. Dnes je na nás, abychom z dostupných řešení vybrali taková, která občanům přinesou největší a dlouhodobý užitek,“ uvedl generální ředitel Siemens ČR, Eduard Palíšek. Ve své úvodní přednášce zdůraznil, že se dnes technologie Siemens uplatňují ve všech oblastech společnosti – od průmyslové výroby, veřejné dopravy a infrastruktury, až po energetiku a zdravotnictví, čímž Siemens pomáhá rozvíjet český průmysl a ekonomiku. Firma Siemens však také dlouhodobě podporuje českou společnost prostřednictvím CSR (společenská odpovědnost firem) či vzdělávacích projektů. V druhé části prezentace představil český Siemens konkrétní technologie, které mohou městům a jejich obyvatelům pomoci vyřešit konkrétní problémy či požadavky. Řešení nabízí v oblasti inteligentního řízení dopravy (např. chytré parkování, řízení dopravy), chytrých energetických sítí (tzv. smart grids) či inteligentního řízení budov. Siemens dále vyvinul nástroj „City Performance Tool“, který modeluje dopad různých technologií (dopravní infrastruktura, řízení budov, atd.) na městské emise CO2, kvalitu ovzduší a vytváření pracovních míst a městské rozpočty. Umožňuje tím, aby se město „podívalo“ na dopad své volby technologií a dává městům možnost diskutovat s odborníky. Elektrárny Opatovice: Moderní technologie zajišťují energetickou bezpečnost Využití moderních technologií k efektivní výrobě a distribuci energií a zejména k energetické bezpečnosti patří mezi priority Elektrárny Opatovice (EOP). Důležitost společnosti přiblížil její výkonný ředitel Václav Pašek: „Díky ideální lokalizaci našeho zdroje a vybudované infrastruktuře jsme schopni v případě havárie nadřazené soustavy ČEPS dodávat do východočeské soustavy až ¼ její potřeby,“ uvedl. Účastníci konference, mezi nimiž byla také viceprezidentka Hospodářské komory ČR Irena Bartoňová Pálková, se věnovali rovněž problematice digitálního vzdělávání, bezpečného domova či moderním aplikacím v sociální oblasti a ve zdravotnictví. Společným jmenovatelem jednotlivých témat byla nezbytnost široké dostupnosti moderních technologií a zajištění rovných příležitostí pro každého občana tohoto státu chytrá řešení využívat pro zlepšení svých životních podmínek. Zástupci společnosti Foxconn v závěru konference darovali deset tabletů pacientům dětského oddělení Pardubické nemocnice. Podle generálního ředitele Nemocnice Pardubického kraje Tomáše Gottvalda je dobře, že se i ve spolupráci se společensky odpovědnými firmami, jako je Foxconn, daří moderní technologie zpřístupňovat všem sociálním vrstvám a že se zároveň stávají nedílnou součástí vzrůstající kvality péče o pacienty.
Read more...

Společnost Foxconn se stala členem Energeticko-technického inovačního klastru

Pardubický kraj - 29.9.2016  Pardubice, 27. září - Dalším významným členem Energeticko-technického inovačního klastru se stala společnost Foxconn CZ s.r.o. Dohoda byla oficiálně uzavřena 20. září 2016 v sídle společnosti v Pardubicích. Foxconn CZ, s.r.o. od svého členství v klastru očekává další rozvoj vzájemných aktivit s vědeckovýzkumnými institucemi, podporu výzkumu a rozvoje, využití poradenských služeb či realizaci integrovaných projektů s pomocí finančních prostředků z Evropské unie.
Read more...

ETIK pomůže místním akčním skupinám zlepšovat život v malých regionech

Pardubický kraj - 13.7.2016 Hlinsko – Bojíte se večer chodit nedostatečně osvětlenými zákoutími Vaší obce? Jste v daném městě poprvé a nevíte, kde najít lékárnu či kde zaparkovat svůj vůz? Hledáte marně ve veřejném prostoru volné připojení k internetu nebo potřebujete nutně telefonovat, avšak vybila se Vám baterie mobilního telefonu? Tam, kde vsadili na inteligentní technologické systémy, se s takovou situací takřka nesetkáte. O tom, že program Smart Region může být dostupný také sdružením menších obcí a podnikatelů kdekoli na území České republiky, se přesvědčili 28. června 2016 v prostorách školicího centra společnosti SAVE s.r.o. v Hlinsku zástupci místních akčních skupin Pardubického kraje. Program chytrých měst a chytrého regionu představil ETIK – Energeticko – technický inovační klastr.
Read more...
Subscribe to this RSS feed