Zápis z Valné hromady konané 20.6.2019

ZÁPIS z jednání řádné Valné hromady Energeticko-technického inovačního klastru, z.s., které se uskutečnilo dne 20. června 2019 od 15.00 hodin v zasedací místnosti ETIK, Smilova 705, 530 02 Pardubice  Přítomní: Dle listiny přítomných Na začátku jednání přítomno 61,9 % z celkového počtu členů ETIK, tj. 13 členů ETIK z celkového počtu 21. V průběhu jednání se počet přítomných postupně zvýšil na 15 členů ETIK.  Úvod valné hromady Petr Lukáš, výkonný ředitel ETIK, přivítal přítomné a zahájil jednání Valné hromady. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady, poté konstatovala, že valná hromada je usnášeníschopná počtem 13 přítomných členů ETIK, z nichž každý má 1 hlas, tj. 61,9 % z celkového počtu 21 hlasů (přítomna nadpoloviční většina). Na úvod byl také přednesen navržený program jednání.  Bod č. 1  Schválení programu valné hromady  1.  Úvod – seznámení s programem Valné hromady  Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů Zahajovací příspěvek předsedkyně výkonné rady Zpráva výkonné rady ETIK za rok 2017 a 2018 Zpráva dozorčí rady ETIK za rok 2017 a 2018 Stav členské základny k 20. 6. 2019 Členské příspěvky Stav hospodaření a schválení účetní závěrky ETIK za rok 2017 a 2018 Přehled aktivit ETIK v letech 2017 a 2018 a stanovení plánu aktivit na rok 2019 Změna stanov ETIK Volba výkonné rady Volba dozorčí rady Zpráva o realizaci projektů z OP PIK Zpráva o přípravě projektu z OP Zaměstnanost Představení nových členů klastru Různé Závěr  Hlasování: Program byl schválen počtem hlasů 13 z celkového počtu hlasů 21, tedy prostou většinou přítomných členů.  Bod č. 2  Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů  Výkonná rada navrhla valné hromadě zapisovatele (Ivan Hudeček), ověřovatele zápisu (František Janeba, Josef Šváb) a osobu pověřenou sčítáním hlasů (Petra Polanská).  Hlasování: Zapisovatel, ověřovatelé zápisu a osoba pověřená sčítáním hlasů byli schváleni počtem hlasů 13 z celkového počtu hlasů 21, tedy prostou většinou přítomných členů.  Bod č. 3  Zahajovací příspěvek předsedkyně správní rady ETIK, z.s. Ludmily Navrátilové  Ludmila Navrátilová seznámila přítomné členy se skutečností, že ETIK, z.s. se stal realizátorem několika projektů z OP PIK a OPZ. Pracovní smlouvy byly uzavřeny na dobu určitou k 31.12.2020  se dvěma projektovými manažery (Rozvoj klastrových aktivit a procesů v inovativních oblastech Smart regions a dalších příbuzných odvětvích - Josef Šváb, Rozvoj meziklastrové spolupráce v oblasti udržitelných a inovativních technologií a energetických úspor – Ivan Hudeček, Ve funkci finančního ředitele je František Janeba, dohled zajišťuje Petra Polanská, koordinátorem projektů je Ludmila Navrátilová.). Na konci října 2019 bude ukončen projekt z OPZ Nevzdávej to, 1. 7. 2019 bude zahájena realizace projektu z OPZ: ETIK Profesní vzdělávání zaměstnanců členských subjektů (v členské základně bude zjištován zájem o druh školení), u kterého je plánováno zahájení výběrového řízení.  Přítomní členové ETIK berou informace k danému bodu na vědomí.  Bod č. 4  Zpráva výkonné rady ETIK o činnosti klastru v roce 2017 a v roce 2018  Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady, přednesla přítomným zprávu výkonné rady za rok 2017 a 2018 (viz příloha zápisu). Po přednesení zprávy výkonné rady nebyly ze strany přítomných žádné dotazy.  Hlasování: Zpráva výkonné rady ETIK za rok 2017 a za rok 2018 byla schválena 13 hlasy, tj. 61,9 % hlasů přítomných členů ETIK.  Bod č. 5 Zpráva dozorčí rady ETIK za rok 2017 a za rok 2018 Petr Lukáš vyzval Milana Vicha, předsedu dozorčí rady, aby přednesl přítomným zprávu dozorčí rady za rok 2017 a za rok 2018. Milan Vich konstatoval, že valná hromada ETIK dne 8.1. 2019 nebyla usnášeníschopná. Dozorčí rada vyjádřila s touto skutečností nespokojenost. Nebyla o činnosti klastru dostatečně informována a nebyla schválena účetní závěrka. Dozorčí rada proto požádala předsedkyni výkonného výboru Ludmilu Navrátilovou o nápravu. Následně se situace zlepšila. Vyjasněna byla otázka aktuální členské základny (někteří členové dosud nezaplatili členské příspěvky), uskutečnilo se několik schůzek, byl z nich pořízen zápis a byla navržena konkrétní řešení. Všechny navržené body byly splněny. Dozorčí rada vzala na vědomí informaci o projektech, personálním zajištění vedení ETIK i projektových týmů, seznámila se s účetní závěrkou a daňovým přiznáním ETIK za rok 2017 a za rok 2018.  Dozorčí rada jednala dne 3.6. 2019 a domluven byl další postup: bude zajištěna pravidelná komunikace ze strany předsedkyně správní rady (1x za měsíc zpráva elektronickou poštou o postupné realizaci projektů) a bude splněna podmínka právního zajištění (supervize advokátní kanceláře Paděra, Rada a Partneři, s.r.o. - termín 31. 7. 2019). Za pozitivum považuje rychlé svolání této valné hromady.  Zpráva dozorčí rady je přílohou tohoto zápisu.  Hlasování: Zpráva dozorčí rady ETIK za rok 2017 a za rok 2018 byla schválena 14 hlasy, tj. 66,6% hlasů přítomných členů ETIK.  Bod č. 6 Stav členské základny k 20. 6. 2019 Petr Lukáš přítomné informoval, že klastr má ke dni konání valné hromady, tj. k 20. 6. 2019, celkem 21 členů. Další firmy členství zvažují. Celkem 16 subjektů nezaplatilo příspěvek ve výši 20 000 Kč, tj. celkem 320 tis. Kč. Pokud tyto subjekty členský příspěvek neuhradí, budou vyzváni k jeho uhrazení a pokud tak neučiní do 30.9. 2019, bude jim nabídnuto ukončení členství. Důvodem neuhrazení členského příspěvku ve většině případů není jeho výše, ale změny ve struktuře firem (například Siemens, s.r.o. se rozdělila na dvě entity, změny nastaly také ve společnosti ELTODO, a.s.). Firmám se pochopitelně při splnění závazků umožní v členství pokračovat. Zároveň je podporováno členství malých a středních podniků do 80 zaměstnanců a neziskového sektoru, který je od placení členských příspěvků osvobozen. Z uvedených členů je celkem 12 subjektů kategorizováno v souladu  s článkem 5, bodem 5.2 Stanov jako ,,Obchodní společnosti a fyzické osoby podnikající" a 9 členů je v kategorii ,,Odborní členové“.  Ludmila Navrátilová v tomto bodě informovala o ukončení členství následujících společností: Designa Parking a Access s.r.o. (odstoupení nabývá účinnosti od 22. 11. 2017 dle čl. 5.5 platných Stanov ETIK), ATOS IT Solutions and Services s.r.o. (19. 3. 2018), Elmo-Trade s.r.o. (9. 5. 2018), BW - Stavitelství, s.r.o. (21. 5. 2018 ), Foxconn s.r.o. (31. 12. 2018), Sery - All s.r.o. (18. 3. 2019), easy zone s.r.o. (19. 3. 2019), Stapro s.r.o. (12. 6. 2019), ENESA, a.s. (13. 6. 2019). K aktuálnímu stavu členské základny nebyly ze strany přítomných žádné dotazy.  Hlasování: Zpráva výkonné rady ETIK o stavu členské základny k 20. 6. 2019 byla schválena 15 hlasy, tj. 71,4 % hlasů přítomných členů ETIK.  Bod č. 7  Členské příspěvky na rok 2019  Ludmila Navrátilová znovu konstatovala, že organizace v kategorii ,,Odborní členové“ jsou od úhrady členského příspěvku osvobozeny. Byl navržen členský příspěvek pro rok 2019, a to ve výši 5 000 Kč + zpoplatněné služby (hrazené individuálně, například za účast na konferencích apod.)  Hlasování: Návrh výkonné rady ETIK o výši členského příspěvku 5000 Kč na rok 2019 byl schválen 14 hlasy, tj. 66,6 % hlasů přítomných členů ETIK. Jeden se zdržel hlasování.  Bod č. 8  Stav hospodaření a schválení účetní závěrky ETIK za rok 2017 a za rok 2018  Informace k hospodaření ETIK podala Petra Polanská. Hospodaření klastru v roce 2017 skončilo hospodářským výsledkem +9309,- Kč při celkových příjmech 984.169,- Kč. Hospodaření klastru v roce 2018 skončilo hospodářským výsledkem + 35.593,- Kč při celkových příjmech 2.423.562,- Kč. Příjmy stouply hlavně provozní dotací z projektu „Nevzdávej to“ v celkové výši 1.495.656,85 Kč. Tento projekt je účetně evidován samostatně.  Hlasování: Výsledky hospodaření ETIK za rok 2017 a způsob naložení s hospodářským výsledkem byl schválen 15 hlasy, tj. 71,4 % hlasy přítomných členů ETIK.  Hlasování: Výsledky hospodaření ETIK za rok 2018 a způsob naložení s hospodářským výsledkem byl schválen 15 hlasy, tj. 71,4 % hlasy přítomných členů ETIK.  Bod. č. 9 Přehled aktivit ETIK v letech 2017 a 2018 a stanovení plánu aktivit na rok 2019 Petr Lukáš přednesl zprávu o činnosti ETIK, z.s. v letech 2017 a 2018 a plánu aktivit na rok 2019. V této souvislosti upozornil na projekt z OPZ ETIK Profesní vzdělávání zaměstnanců členských subjektů, kde budou vzdělávací okruhy přizpůsobeny potřebám členů klastru (manažerské schopnosti, microsoft office, hardskills - IoT, GDPR atd.). Školení v jazykových dovednostech se budou soutěžit odděleně.  Přítomní členové ETIK berou informace k danému bodu na vědomí.  Bod č. 10 Změna stanov ETIK Výkonná rada předložila členské základně návrh znění nového návrhu stanov ETIK. Navržené znění stanov je přílohou tohoto zápisu.  V prvé řadě výkonná rada upozornila členskou základnu na úpravy v bodě 4. - orgány spolku, Valná hromada bude stále svolávána jedenkrát ročně (zejména z důvodu schválení účetní závěrky), dochází ke zjednodušení svolávání valné hromady, kdy pozvánky mohou být zasílány pouze na elektronické  adresy členů uvedené v seznamu členů. Dále sice byla zachována usnášeníschopnost v původní úpravě, tedy že je třeba účasti alespoň nadpoloviční většiny všech členů, ale současně byla zanesena možnost v případě, kdy valná hromada nebude schopná usnášení, konat po 30 minutách náhradní valnou hromadu. Tato náhradní valná hromada je usnášeníschopná při účasti libovolného počtu členů. O této skutečnosti budou členové vždy poučeni již v pozvánce na řádnou valnou hromadu. Pravomoci valné hromady, výkonné rady ani dozorčí rady tak nebyly nijak měněny, neboť zanesením možnosti svolat náhradní valnou hromadu je umožněno jednat pružněji a efektivněji i bez účasti potřebné většiny členů.  Dále výkonná rada zdůraznila body 4.7. a 4.8. stanov, které definují kvalifikovanou většinu pro účely dotačních programů či poskytování jiných finančních či materiálních plnění. Uvedená ustanovení byla zanesena v souvislosti s dotačními dokumenty a jejich přítomnost ve stanovách je nezbytná. Směrem ,,dovnitř spolku“ tak valná hromada působí v režimu uvedeném shora, ovšem dle požadavků dodaných dotačních programů je nutné, aby nejméně společné projekty spolku a jejich náklady byly schvalovány nadpoloviční většinou všech členů spolku. Ustanovení v bodě 4.8. pak zavazuje spolek v případě, kdy by v budoucnu jakýkoliv poskytovatel dotace/grantu/podpory/apod. požadoval kvalifikovanou většinu ke schválení určitého rozhodnutí pro účely dané dotace/grantu/podpory/apod., že tuto většinu zajistí.  V bodě 5. stanov je zaneseno a rozpracováno hlasování per rollam, tedy elektronické hlasování prostřednictvím e-mailové schránky.  V článku 6.5. je dále zaneseno prohlášení člena, že souhlasí s tím, že komunikace mezi ním a spolkem bude probíhat zejména formou elektronické pošty. Výkonná rada apelovala v této souvislosti na členy, aby drželi své kontaktní e-mailové adresy uvedené v seznamu členů aktuální. Je také ulehčena možnost vystoupení člena (postačí elektronicky) a jeho vyloučení (lze z jakéhokoliv důvodu i u neplatících členů viz 6.10. stanov, u platících je pak urychlen proces vyloučení pro neuhrazení  členského příspěvku viz 6.9. stanov).  Z praktického hlediska byl lehce upraven proces přijímání nových členů, když o přijetí rozhoduje valná hromada (což může učinit i per rollam nebo na náhradní valné hromadě), přičemž výkonná rada pouze přezkoumá správnost a úplnost přihlášky a předloží ji valné hromadě a vyjádří se k vhodnosti uchazeče jako člena spolku.  V závěrečné části pak výkonná rada poukázala na článek 9.1. stanov, kde bylo ponecháno, že o změnách a doplnění stanov rozhoduje 2/3 většina přítomných členů valné hromady. Toto ujednání lze považovat za standardní, když k takovému rozhodnutí, jako je přijetí změn či doplnění stanov, je určena kvalifikovaná většina.  Dále byla nově navržena úprava bodu 4.10 - zápis z valné hromady obdrží všichni členové spolku, zároveň bude zápis umístěn např. v určené sekci intranetu, kam bude mít každý člen přístup a bude moci si ho stáhnout. Tím se předejde problémům, pokud zápis někomu elektronickou cestou nebude  doručen.  Další nově navrženou změnou byl počet pěti členů výkonné rady místo dosavadních šesti. Členové navrhují oproti předloženému návrhu znění nových stanov, aby výkonná rada měla pět členů, tedy navrhují změnu čl. 4.13. předkládaného znění stanov a případně dalších navazujících článků. O této změně návrhu stanov bylo hlasováno přítomnými členy a změna tohoto ustanovení byla schválena 15 přítomnými členy.  Přítomní členové diskutovali o jednotlivých ustanoveních předloženého návrhu stanov a projednali pozměňovací návrhy, které jsou uvedeny výše v tomto zápisu. Všechny dílčí změny byly projednány a odsouhlaseny 15 přítomnými členy.  Hlasování: Stanovy ETIK, Z.S. v předloženém návrhu ve znění pozměňovacích návrhů, o nichž bylo diskutováno a hlasováno, byly schváleny 15 hlasy členů ETIK (tedy dvoutřetinovou většinou přítomných členů spolku).  Bod č. 11  Volba složení výkonné rady ETIK, Z.S.  O složení výkonné rady ETIK, z.s. bylo hlasováno proklamací.  Na funkci předsedkyně výkonné rady ETIK, z.s. byla navržena Ludmila Navrátilová. Hlasování: Ludmila Navrátilová ve funkci předsedkyně výkonné rady ETIK, z.s. byla schválena 15 hlasy, tj. 71,4 % hlasy přítomných členů ETIK.  Na funkci místopředsedy výkonné rady ETIK, z.s. byl navržen Petr Lukáš. Hlasování: Petr Lukáš ve funkci místopředsedy výkonné rady ETIK, z.s. byl schválena 15 hlasy, tj. 71,4 % hlasy přítomných členů ETIK.  Na funkci člena výkonné rady ETIK, z.s. byl navržen Jan Hrbek. Hlasování: Jan Hrbek ve funkci člena výkonné rady ETIK, Z.s. byl schválena 15 hlasy, tj. 71,4 % hlasy přítomných členů ETIK.  Na funkci člena výkonné rady ETIK, z.s. byl navržen Ivan Hudeček. Hlasování: Ivan Hudeček ve funkci člena výkonné rady ETIK, z.s. byl schválena 15 hlasy, tj. 71,4 % hlasy přítomných členů ETIK.  Na funkci výkonného ředitele ETIK, z.s. byl navržen Josef Šváb. Hlasování: Josef Sváb ve funkci výkonného ředitele ETIK, z.s. byl schválena 15 hlasy, tj. 71,4 % hlasy přítomných členů ETIK.  Bod č. 12  Volba složení dozorčí rady ETIK, z.s.  Na funkci předsedy dozorčí rady ETIK, z.s. byl navržen Milan Vich. Hlasování: Milan Vich ve funkci předsedy dozorčí rady ETIK, z.s. byl schválen 15 hlasy, tj. 71,4 % hlasy přítomných členů ETIK.  Na funkci člena dozorčí rady ETIK, z.s. byl navržen Jiří Doležal. Hlasování: Jiří Doležal ve funkci člena dozorčí rady ETIK, z.s. byl schválen 14 hlasy, tj. 66,6 % hlasy přítomných členů ETIK. 1 se zdržel hlasování.  Na funkci člena dozorčí rady ETIK, Z.s. byl navržen Jan Kafka. Hlasování: Jan Kafka ve funkci člena dozorčí rady ETIK, z.s. byl schválen 14 hlasy, tj. 66,6% hlasy přítomných členů ETIK. 1 se zdržel hlasování.  Bod č. 13. Zpráva o realizaci projektů z OP PIK Josef Šváb seznámil přítomné členy klastru s projekty z OP PIK Rozvoj klastrových aktivit a procesů v inovativních oblastech Smart regions a dalších příbuzných odvětvích a Rozvoj meziklastrové spolupráce v oblasti udržitelných a inovativních technologií a energetických úspor. Dále zmínil projekt z OPZ ETIK Profesní vzdělávání zaměstnanců členských subjektů. Souhrnná informace o těchto projektech je přílohou tohoto zápisu.  Přítomní členové ETIK berou informace k danému bodu na vědomí.  Bod č. 15 Představení nových členů klastru Petra Polanská představila přítomným členům klastru 6 nových členů - 50 Plus, z.s., A - FORUM, z.s., Dileris a.s., První DSP Družstvo, JHS - Centre, o.p.s. a GeoEko, s.r.o.  Hlasování: Noví členové ETIK, z.s. byli schváleni 15 hlasy, tj. 71,4 % hlasy přítomných členů ETIK.  Bod č. 16  Různé  V tomto bodě Ludmila Navrátilová připomněla úspěšnou odbornou konferenci Voda v období sucha, kterou ETIK, Z.S. uspořádal dne 22. 11. 2018 ve spolupráci se Střední průmyslovou školou chemickou Pardubice a firmou GeoEko, s.r.o. Pardubice. Milan Vich podpořil význam pracovní skupiny Životní prostředí z důvodu rozvoje tzv. cirkulační ekonomiky a odpadového hospodářství. Myšlenku podpořil také Jan Kafka za společnosti SK EKO Pardubice s.r.o. V závěru Ludmila Navrátilová zmínila připravenost ETIK, Z.S. spolupracovat při přípravě a realizaci Smart Akcelerator II.  Přítomní členové ETIK berou ostatní informace v rámci bodu ,,Různé“ na vědomí.  Bod č. 13. Závěr Petr Lukáš poté poděkoval všem přítomným hostům a členům valné hromady za účast a ukončil jednání.  V Pardubicích dne 20. 6. 2019
Read more...

Digitální vzdělávání předpokladem úspěchu v době 4. průmyslové revoluce

Současná mladá generace vzájemně komunikuje prostřednictvím moderních technologií, které vnímá jako přirozenou součást svého života. „Vyrostla se smartphony a tablety a i vzdělávací obsah chce přijímat způsobem, který je jí vlastní,“ říká obchodní ředitel společnosti ATOS Jiří Stich. Členové Energeticko-technického inovačního klastru v čele s Atosem považují digitální vzdělávání za efektivní nástroj ke sdílení informací a ke zvyšování kvalifikace žáků či zaměstnanců firem. V Pardubickém kraji proto vznikla iniciativa pro nasazení moderních technologií k elektronickému vzdělávání nejen při přípravě žáků ve středních školách, ale také uchazečů o zaměstnání či přímo zaměstnanců v podnicích.
Read more...

Energeticko-technický inovační klastr uspořádal konferenci o moderních technologiích za účasti premiéra Bohuslava Sobotky a ministra Jana Chvojky

Praha 28. února 2017 – Možnostem, jak mohou chytrá řešení usnadnit občanům jejich běžný život, byla věnována konference s názvem Moderní technologie ve službách státu a občanů. Pod záštitou předsedy vlády České republiky Bohuslava Sobotky a pod patronací ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jana Chvojky se uskutečnila v úterý 28. února 2017 v prostorách Lichtenštejnského paláce v Praze. O aktuálních tématech zde hovořili zástupci členských společností Energeticko-technického inovačního klastru.
Read more...

Společnost Foxconn se stala členem Energeticko-technického inovačního klastru

Pardubický kraj - 29.9.2016  Pardubice, 27. září - Dalším významným členem Energeticko-technického inovačního klastru se stala společnost Foxconn CZ s.r.o. Dohoda byla oficiálně uzavřena 20. září 2016 v sídle společnosti v Pardubicích. Foxconn CZ, s.r.o. od svého členství v klastru očekává další rozvoj vzájemných aktivit s vědeckovýzkumnými institucemi, podporu výzkumu a rozvoje, využití poradenských služeb či realizaci integrovaných projektů s pomocí finančních prostředků z Evropské unie.
Read more...

ETIK pomůže místním akčním skupinám zlepšovat život v malých regionech

Pardubický kraj - 13.7.2016 Hlinsko – Bojíte se večer chodit nedostatečně osvětlenými zákoutími Vaší obce? Jste v daném městě poprvé a nevíte, kde najít lékárnu či kde zaparkovat svůj vůz? Hledáte marně ve veřejném prostoru volné připojení k internetu nebo potřebujete nutně telefonovat, avšak vybila se Vám baterie mobilního telefonu? Tam, kde vsadili na inteligentní technologické systémy, se s takovou situací takřka nesetkáte. O tom, že program Smart Region může být dostupný také sdružením menších obcí a podnikatelů kdekoli na území České republiky, se přesvědčili 28. června 2016 v prostorách školicího centra společnosti SAVE s.r.o. v Hlinsku zástupci místních akčních skupin Pardubického kraje. Program chytrých měst a chytrého regionu představil ETIK – Energeticko – technický inovační klastr.
Read more...

K aktivitám ETIKu se hlásí také jediný zákonný zástupce podnikatelů v zemi

Pardubice - K aktivitám Energeticko – technického inovačního klastru se hlásí prostřednictvím Krajské hospodářské komory Pardubického kraje také jediný zákonný zástupce podnikatelů v České republice. Hospodářská komora České republiky poskytuje prostřednictvím regionálních komor podporu podnikatelům ve všech regionech našeho státu. Jsou to zejména poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností, vydávání ověřených výpisů vybraných agend státní správy, aktivity směřující ke vzdělávání a rozvoji lidských zdrojů, podpora při vstupu na zahraniční trhy apod.
Read more...

O chytrém městě v českém parlamentu

Praha – Chytré město – lepší místo pro život. To byl název semináře, který 2. listopadu 2016 v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky upořádal Magazín E-government. Účastníci, zastupující především státní správu a samosprávu, se blíže seznámili s problematikou Smart Cities.
Read more...

Tvořit chytrý kraj bez venkova nelze

Hlinsko - Členem Energeticko-technického inovačního klastru se stalo Krajské sdružení Národní sítě místních akčních skupin ČR Pardubického kraje. Samotné členství této sítě v ETIKu má podle předsedkyně sdružení Olgy Ondráčkové dvě roviny. Přínos pro člena a přínos pro samotnou organizaci ETIK.
Read more...

Atos: Pokládáme základní kameny komplexní mozaiky chytrého řešení krajů, měst či obcí

Praha - Důležitou dohodu uzavřely Energeticko-technický inovační klastr a společnost Atos IT Solutions and Services. Nového člena klastru při jednání v pražském sídle uvedené firmy zastupoval Jiří Stich, který se věnuje rozvoji inteligentních sítí, analytickým úlohám nad daty distribučních soustav, ale také bezpečnosti distribučních sítí a elektromobilitě.
Read more...

ETIK uspořádal cyklus seminářů o energeticky šetrných obcích a podnicích

Hlinsko 3. listopadu 2016 - Energeticko- technický inovační klastr zorganizoval během října a listopadu 2016 cyklus bezplatných seminářů věnovaný tématu energeticky šetrných obcí a podniků v Pardubickém kraji. Mezi zájemci o problematiku energetiky, úspor a inovací byli především starostové měst a obcí. Postupně v České Třebové, Pardubicích a Hlinsku byly srozumitelnou formou představeny možnosti úspor nákladů na energie, a to z pohledu technických řešení a platné legislativy. Michaela Müllerová z Královské obchodní s.r.o. přiblížila úskalí Zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a uvedla několik příkladů praktického využití zrealizovaných úsporných opatření v obcích Olomouckého kraje. Principy nákupu energií a optimalizace popsal energetický manažer Pardubického kraje Milan Vich, který přítomné seznámil mimo jiné i s projekty Energy Performance Contracting realizovanými v objektech organizací zřizovaných Pardubickým krajem. Užitečné byly rovněž informace o možnostech využití dotačních titulů při realizaci projektů v rámci energetické koncepce prezentované Michaelou Hoškovou z Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje. Petr Marek, obchodní ředitel GB ENERGY HOLDING s.r.o. přinesl řešení, jak zlepšit kvalitu elektrické energie, řídit a monitorovat spotřebu energií, dosáhnout úspor a zvýšení účinnosti tepelných a chladicích zdrojů a tím také úspor.
Read more...
Subscribe to this RSS feed