Partners

Klaster Zrównowažona Infrastruktura On February 9, 2015 was signed a contract with the Polish cluster „„Klaster Zrównowažona Infrastruktura" from Krakow.